Brouwse project ‘Hulpje’

Tijdens een bijeenkomst over het onderling samenwerken van de Brouwse verenigingen op 24 mei 2017 hebben wij jullie toegezegd het initiatief te nemen tot het opzetten van het project “hulpje”, inclusief het helpen van eenzame en kwetsbare mensen. Het SMWO bij monde van Stefan Kreeft zegde toe dit initiatief te willen coördineren en te begeleiden vanuit het project “Thuis in de Kern”. Hiertoe hebben wij afgelopen zomer enkele keren overleg gehad. Wij willen dan bespreken hoe wij een hulpkring in Brouwershaven kunnen opzetten met alles wat daar bij komt.

Nieuwjaarsreceptie

Namens het bestuur van de Stadsraad nodigen wij alle inwoners uit voor de nieuwjaarsreceptie 2019, om te toasten op het nieuwe jaar.

Nieuwjaarsreceptie

Namens het bestuur van de Stadsraad nodigen wij alle inwoners uit voor de nieuwjaarsreceptie 2018, om te toasten op het nieuwe jaar.

Symposium toerisme

De promotie van ons eiland is te versnipperd. Gasten weten niet goed wat er zoal te doen is, terwijl evenementen een belangrijke trekker zijn voor toeristen. De gast van vandaag en morgen kiest steeds sneller en het liefst digitaal. Hoe kunnen we gezamenlijk onze promotie en marketing beter laten aansluiten op de wensen van onze bezoekers? En hoe benutten we samen de kansen van digitalisering en big data?

Bekijk in de bijlage hoe Marc Ruijtenberg ‘eigenaar van Strandpark de Zeeuwse Kust’ over dit thema denkt!

Praat mee over het thema “Meer (digitale) promotie” en andere thema’s.
Kom op 18 september naar het symposium over de toekomst van het toerisme op Schouwen-Duiveland!
Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog en meld u hier aan.

Thema - Digitale promotie
Thema – Digitale promotie.pdf

Manifest burgerpraktisatie op Schouwen-Duiveland

Aan de dorpsraden van Schouwen-Duiveland

Graag nodigen we u uit voor de presentatie van het Manifest burgerpraktisatie op Schouwen-Duiveland op maandag 4 september a.s van 16.00 uur-18.00 uur. Plaats: kantine van de voetbalclub de Bruse Boys in Bruinisse, Nijverheidsweg 25.

Het Manifest Burgerpraktisatie op Schouwen-Duiveland is geschreven door Rob Venrooij, Inge van Ooijen en Marleen van Kooten in samenwerking met actieve burgers, ondernemers, bestuurders en beleidsambtenaren van Schouwen-Duiveland.

O.a. hebben we hiervoor gesprekken gevoerd met dorpsraadleden en dorpshuisbeheerders van verschillende kernen van ons eiland.
De locale overheid doet een stapje terug. De burger krijgt daarmee steeds meer verantwoordelijkheid en zeggenschap over de eigen woon en leefomgeving.

Het Manifest geeft in vier hoofdonderwerpen richting aan de actuele ontwikkelingen waarbij de burger gewend raakt aan het nemen van initiatieven met hulp van de locale overheid. Deze onderwerpen zijn;
1. Informatievoorziening (o.a. toegang tot informatie)
2. Ondersteuning ( o.a. ondersteuning van dorpsraden en burgerinitiatieven en scholing)
3. Samenwerken aan ontwikkeling en vernieuwing (o.a. transparantie over wet- en regelgeving en regie)
4. Gebruik maken van reeds aanwezige (specifieke) deskundigheid van inwoners.

Het Manifest stimuleert een omslag in denken bij de burger, de ondernemer, de bestuurder en de ambtenaar. Daarbij is het de kunst om gebruik te maken van kansen en mogelijkheden die al op de een of andere manier beschikbaar zijn.

Als blijk van waardering voor de wijze waarop zij een bijdrage leveren ten gunste van een gezond en leefbaar Schouwen-Duiveland wordt het manifest op 4 september aangeboden aan vertegenwoordigers van de vier b’s; bewoners, bestuur, (beleids)ambtenaren, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Met deze bijeenkomst willen wij meer bewustwording scheppen voor de acht punten in het Manifest. Ook wordt ingegaan op mogelijke vervolgstappen om deze acht punten te realiseren.

Wij zien er naar uit om een vertegenwoordiging van uw dorpsraad te ontmoeten.
Gaarne van te voren aanmelden via info@krachtinzicht.nl

Inge van Ooijen
Rob Venrooij
Marleen van Kooten

Bijeenkomst Samenwerking Brouwse verenigingen

Afgelopen jaar hebben wij aan verenigingen een brief gestuurd over het onderling samenwerken van de Brouwse verenigingen.  Leden van de Stadsraad hebben over dit onderwerp met jullie persoonlijk gesproken en/of telefonisch contact gehad.

Onze algemene conclusie is dat jullie positief staan tegenover het idee om als verenigingen meer samen te doen en meer gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en kwaliteiten. En dat jullie hiertoe een initiërende en coördinerende rol voor de Stadsraad zagen.

Graag willen wij dan samen met jullie doorspreken over de kansen en mogelijkheden die er liggen om door meer samen te werken om daarmee de positie van jullie verenigingen te versterken en de leefbaarheid van Brouwershaven te vergroten.

 

Openbare raadsbijeenkomst toekomst huisvesting basisonderwijs Schouwen-Duiveland

Bij deze wil ik u van harte uitnodigen voor de openbare raadsbijeenkomst over de toekomst van de huisvesting van basisscholen op Schouwen-Duiveland.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Schouwen-Duiveland samen met de schoolbesturen voor basisonderwijs hard gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs. Het conceptplan wordt aanstaande maandagavond 13 februari 19:00 uur aan de gemeenteraad gepresenteerd in een openbare raadsbijeenkomst. Wethouder Onderwijs Jacqueline van Burg opent de bijeenkomst. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs biedt een overzicht van de stand van zaken van de basisschoolgebouwen op Schouwen-Duiveland, met knelpunten en oplossingen. De oplossingen zijn uitgewerkt naar mogelijke scenario’s per regio, inclusief financiële consequenties. Het gaat hier nadrukkelijk nog niet om concrete plannen, deze worden de komende jaren nader uitgewerkt samen met betrokkenen binnen de kaders van het beleidsplan.

De aard van deze bijeenkomst is puur informatief.

Vervolg
Na de raadsbijeenkomst volgt het reguliere besluitvormingsproces in het college, de raadscommissie Samenleving en Bestuur en de gemeenteraad. Naar verwachting wordt Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs op 20 april aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor gelegd.

Speelruimtebeleid

Speelruimtebeleid

Afgelopen periode is het speelruimtebeleid opgesteld. Dit is tot stand gekomen op basis informatie die eilandbreed is opgehaald.Onder andere door rondgangen met de kinderen. Flmpjes van deze rondgangen kunt u hier zien.

Op 24 januari heeft het college het concept speelruimteplan besproken en vrijgegeven voor inzage. Graag lichten we het beleidsplan ook aan u toe en willen we u de gelegenheid bieden om uw laatste opmerkingen aan ons mee te geven.

We nodigen u daarom uit voor een Informatieavond op donderdag 9 februari. In verband met de reservering van de ruimte vragen wij u om aan te melden op het e-mail adres Annelieke.Schipper@schouwen-duiveland.nl. Op basis van deze avond wordt het beleid, voordat het naar de raadscommissie gaat, mogelijk nog aangepast. Vervolgens is het de bedoeling om het plan aan te bieden aan de raadscommissie. Vervolgens wordt het dan besproken in de gemeenteraad. Voor u is er dan nog gelegenheid om in te spreken.

Highlights speelruimteplan
Met het speelruimteplan hebben we rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen op ons eiland. De wens tot meer uitdaging is er in verwerkt, voor iedere speelplek is een advies gegeven hoe deze (her)ingericht kan worden.

Het tijdsbestek voor uitvoering van het speelruimteplan is tien jaar. Er wordt geen extra geld voor vrijgemaakt. Door omvorming en verplaatsing willen we de ambities uit het speelruimteplan realiseren.

Het speelruimtebeleid kunt u hier downloaden.

Herdenking Watersnood 1953

Kranslegging bij het Watersnoodmonument naast de caissons in Ouwerkerk ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de watersnoodramp op Schouwen-Duiveland.

Programma

 • Kranslegging door het college van B&W
 • Krans/bloemlegging door derden
 • Toespraak door burgemeester Gerard Rabelink
 • Voordracht door kinderburgemeester Juliëtte van de Giessen
 • Blazen Taptoe
 • Een minuut stilte
 • Zingen Wilhelmus, coupletten 1 en 6

Muzikanten van Oosterlands Fanfare verlenen medewerking aan de plechtigheid.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot informeel samenzijn in het Watersnoodmuseum.

Bijeenkomst dorps- en stadsraden

Agenda dorpsraden, Stadsraad en Gemeente Schouwen-Duiveland

Uitnodiging en agenda voor de bijeenkomst van de dorpsraden, Stadsraad en Gemeente Schouwen-Duiveland op maandag 30 oktober 2017 van 19:30 – 22:00 uur in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven.

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 1. Rondje voorstellen en ‘rondje langs de velden’
 1. Presentatie (proces) pilot opstellen Stadsvisie Brouwershaven
  1. (korte) presentatie en inleiding op het proces en de inhoud van de visie
 1. Onderwijsnota Gemeente Schouwen-Duiveland m.m.v. Peter Bijzet
  1. (korte) presentatie/inleiding en dialoog
 1. Afstemmen volgend overleg en gastheerschap
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Openbare Jaarvergadering

Graag nodigen wij alle inwoners van Brouwershaven uit voor de jaarvergadering van de Stadsraad Brouwershaven op

Woensdag 8 november 2017

U bent van harte welkom om 19.30 uur in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven. Zaal open vanaf 19.00 uur. De avond staat onder leiding van Hanno Canters en de agenda zal er als volgt uit zien:

 1. Opening en welkom
 2. Financieel jaarverslag
  – Subsidiebeleid en financiële verantwoording Stadsraad Brouwershaven 2017
 3. Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing
  – Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom
 4. Vervolg Stadsvisie Brouwershaven
 5. Rondvraag
 6. Sluiting van de vergadering

Na afloop van deze bijeenkomst biedt de Stadsraad u graag nog een drankje aan om informeel met elkaar na te praten.

Wilt u de laatste informatie over leefbaarheid en ontwikkelingen in en om Brouwershaven uit eerste hand? Mis de jaarvergadering van de Stadsraad dan niet!

De Stadsraad wil graag dat zoveel mogelijk mensen meepraten over de invulling van de visie op de toekomst van Brouwershaven.

Bestuursvergadering

1. Opening en welkom
Bezoek medewerker van Zeeuwland, mbt leefbaarheid
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Doornemen en bijwerken actiepuntenlijst
– Strategische ontwikkeling Brouwershaven
a. Het vervolg….
5. Wvttk / Rondvraag
6. Sluiting en afstemmen datum volgende vergadering 31 oktober 2016.

Bestuursvergadering

1. Opening en welkom
– Bezoek met een afvaardiging van diaconie de Geref. Kerk (vrijgemaakt) Brouwershaven
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
– Evaluatie Open Monumentendag 2016
4. Doornemen en bijwerken actiepuntenlijst
– Strategische ontwikkeling Brouwershaven
a. Terugkoppeling overleg met de wethouder
b. Het vervolg…..
– Themabijeenkomst met het voltallig college (een dinsdagmiddag)
– Project maatschappelijke voorzieningen
– Digitale led informatieborden
– Voorbereiding kerstboomverbranding
5. Wvttk / Rondvraag
6. Sluiting en afstemmen datum volgende vergadering 10 oktober 2016.

Mariniers oefening

11 t/m 14 juli

12 juli: Oefening met de brandweer start 19:00 uur einde 20:30 uur.

Open Monumentendag

Zoals u weet wordt elk jaar de tweede zaterdag van september de Open Monumentendag gehouden. De werkgroep Open Monumentendag willen graag andere kernen betrekken om een eiland brede promotie te bewerkstelligen. De suggestie is om elk jaar een kern te kiezen en extra in de aandacht te zetten. De werkgroep kiest voor Brouwershaven, naast de Rijksmonumenten is het ook goed om meer particulieren te betrekken bij de Open Monumentendag. Meegenomen wordt het Brouws museum, de Jacob Cats wandeling met gids en het oude stadhuis in Brouwershaven. Het landelijke thema voor Open Monumentendag is dit jaar ‘Iconen en Symbolen’. Een zeer passend thema; want juist in, aan en op monumenten wemelt het van de iconen en symbolen. Gevelstenen, beeldhouwwerk, reliëfs en ga zo maar door. En vaak hebben monumenten ook zelf een iconische waarde of symbolische betekenis; ze getuigen van religiositeit, van macht of een bepaalde periode in de geschiedenis.

Hierbij kunt u denken aan enkele Rijks-monumentale panden aan de Haven Noordzijde, Haven Zuidzijde en de Markt zullen worden opengesteld. Historische schepen in de haven en historische voertuigen rondom de haven. In de St. Nicolaaskerk zal een expositie zijn met o.a. oude ansichten van Brouw, diavoorstelling, een lezing en een film/voorstelling. De ondernemers willen hun bijdragen leveren door b.v. klassieke bakkers- en haringkar, Zeeuwse producten en gerechten met een historisch tintje. Eventueel kan er in monumentale panden gedineerd worden. De brandweer heeft een open dag, er zullen optredens plaatsvinden.

Klik hier voor het programmaboekje.

Bestuursvergadering


Agenda

1. Opening en welkom

2. Mededelingen

3. Vaststellen van de agenda

4. Doornemen en bijwerken actiepuntenlijst
     * Open Monumentendag
     * Plan uitwerken ‘Tijd voor de toekomst’
        Stadsvisie, plan van aanpak
     * Inkomende e-mail m.b.t. nieuwe activiteit
     * Opleidingsbudget 2016
     * Toekenning ‘Thuis in de Kern subsidie’

5. Wvttk / Rondvraag
     * Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst!

6. Sluiting en afstemmen datum volgende vergadering 12 september 2016.

 

Informatie-avond

Op woensdag 13 april om 19.30 uur is er een informatieavond voor de bewoners over de komst van de mariniers naar Brouwershaven. De informatieavond vindt plaats in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven.