Agenda

 • za
  07
  jan
  2017
 • wo
  11
  jan
  2017
  19:45 uurBrandweer kazerne, Slingerbos 1
 • vr
  13
  jan
  2017
  19:00 - 21:00 uurTonnenmagazijn, foyer

  Voor alle inwoners van Brouwershaven

 • za
  14
  jan
  2017
  18:30 uurScouting, Spuiweg 1
 • ma
  16
  jan
  2017
  19:45 uurTonnenmagazijn, kleine zaal
 • wo
  01
  feb
  2017
  10:00 uurWatersnoodmonument, Ouwerkerk

  Kranslegging bij het Watersnoodmonument naast de caissons in Ouwerkerk ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de watersnoodramp op Schouwen-Duiveland.

  Programma

  • Kranslegging door het college van B&W
  • Krans/bloemlegging door derden
  • Toespraak door burgemeester Gerard Rabelink
  • Voordracht door kinderburgemeester Juliëtte van de Giessen
  • Blazen Taptoe
  • Een minuut stilte
  • Zingen Wilhelmus, coupletten 1 en 6

  Muzikanten van Oosterlands Fanfare verlenen medewerking aan de plechtigheid.

  Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot informeel samenzijn in het Watersnoodmuseum.

 • wo
  01
  feb
  2017
  19:45 uurBrandweer kazerne, Slingerbos 1
 • do
  09
  feb
  2017
  19:30 uur

  Speelruimtebeleid

  Afgelopen periode is het speelruimtebeleid opgesteld. Dit is tot stand gekomen op basis informatie die eilandbreed is opgehaald.Onder andere door rondgangen met de kinderen. Flmpjes van deze rondgangen kunt u hier zien.

  Op 24 januari heeft het college het concept speelruimteplan besproken en vrijgegeven voor inzage. Graag lichten we het beleidsplan ook aan u toe en willen we u de gelegenheid bieden om uw laatste opmerkingen aan ons mee te geven.

  We nodigen u daarom uit voor een Informatieavond op donderdag 9 februari. In verband met de reservering van de ruimte vragen wij u om aan te melden op het e-mail adres Annelieke.Schipper@schouwen-duiveland.nl. Op basis van deze avond wordt het beleid, voordat het naar de raadscommissie gaat, mogelijk nog aangepast. Vervolgens is het de bedoeling om het plan aan te bieden aan de raadscommissie. Vervolgens wordt het dan besproken in de gemeenteraad. Voor u is er dan nog gelegenheid om in te spreken.

  Highlights speelruimteplan
  Met het speelruimteplan hebben we rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen op ons eiland. De wens tot meer uitdaging is er in verwerkt, voor iedere speelplek is een advies gegeven hoe deze (her)ingericht kan worden.

  Het tijdsbestek voor uitvoering van het speelruimteplan is tien jaar. Er wordt geen extra geld voor vrijgemaakt. Door omvorming en verplaatsing willen we de ambities uit het speelruimteplan realiseren.

  Het speelruimtebeleid kunt u hier downloaden.

 • ma
  13
  feb
  2017
  19:00 uurGemeentehuis

  Bij deze wil ik u van harte uitnodigen voor de openbare raadsbijeenkomst over de toekomst van de huisvesting van basisscholen op Schouwen-Duiveland.

  Het afgelopen jaar heeft de gemeente Schouwen-Duiveland samen met de schoolbesturen voor basisonderwijs hard gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs. Het conceptplan wordt aanstaande maandagavond 13 februari 19:00 uur aan de gemeenteraad gepresenteerd in een openbare raadsbijeenkomst. Wethouder Onderwijs Jacqueline van Burg opent de bijeenkomst. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

  Het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs biedt een overzicht van de stand van zaken van de basisschoolgebouwen op Schouwen-Duiveland, met knelpunten en oplossingen. De oplossingen zijn uitgewerkt naar mogelijke scenario’s per regio, inclusief financiële consequenties. Het gaat hier nadrukkelijk nog niet om concrete plannen, deze worden de komende jaren nader uitgewerkt samen met betrokkenen binnen de kaders van het beleidsplan.

  De aard van deze bijeenkomst is puur informatief.

  Vervolg
  Na de raadsbijeenkomst volgt het reguliere besluitvormingsproces in het college, de raadscommissie Samenleving en Bestuur en de gemeenteraad. Naar verwachting wordt Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs op 20 april aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor gelegd.

 • ma
  06
  mrt
  2017
  19:45 uurTonnenmagazijn, kleine zaal
 • wo
  05
  apr
  2017
  19:30 uurTonnenmagazijn, kleine zaal
 • wo
  12
  apr
  2017
  19:30 uurTonnenmagazijn, grote zaal

  Voor alle inwoners.

  Uitnodiging 12 april - p1Uitnodiging 12 april - p2

 • ma
  01
  mei
  2017
  19:30 uurTonnenmagazijn, kleine zaal
 • di
  09
  mei
  2017
 • wo
  24
  mei
  2017
  19:30 uurTonnenmagazijn, grote zaal

  Afgelopen jaar hebben wij aan verenigingen een brief gestuurd over het onderling samenwerken van de Brouwse verenigingen.  Leden van de Stadsraad hebben over dit onderwerp met jullie persoonlijk gesproken en/of telefonisch contact gehad.

  Onze algemene conclusie is dat jullie positief staan tegenover het idee om als verenigingen meer samen te doen en meer gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en kwaliteiten. En dat jullie hiertoe een initiërende en coördinerende rol voor de Stadsraad zagen.

  Graag willen wij dan samen met jullie doorspreken over de kansen en mogelijkheden die er liggen om door meer samen te werken om daarmee de positie van jullie verenigingen te versterken en de leefbaarheid van Brouwershaven te vergroten.

   

 • ma
  12
  jun
  2017
  19:45 uurTonnenmagazijn, kleine zaal
 • ma
  03
  jul
  2017
  19:45 uurTonnenmagazijn, kleine zaal
 • ma
  04
  sep
  2017
  16:00 uurBruinisse

  Aan de dorpsraden van Schouwen-Duiveland

  Graag nodigen we u uit voor de presentatie van het Manifest burgerpraktisatie op Schouwen-Duiveland op maandag 4 september a.s van 16.00 uur-18.00 uur. Plaats: kantine van de voetbalclub de Bruse Boys in Bruinisse, Nijverheidsweg 25.

  Het Manifest Burgerpraktisatie op Schouwen-Duiveland is geschreven door Rob Venrooij, Inge van Ooijen en Marleen van Kooten in samenwerking met actieve burgers, ondernemers, bestuurders en beleidsambtenaren van Schouwen-Duiveland.

  O.a. hebben we hiervoor gesprekken gevoerd met dorpsraadleden en dorpshuisbeheerders van verschillende kernen van ons eiland.
  De locale overheid doet een stapje terug. De burger krijgt daarmee steeds meer verantwoordelijkheid en zeggenschap over de eigen woon en leefomgeving.

  Het Manifest geeft in vier hoofdonderwerpen richting aan de actuele ontwikkelingen waarbij de burger gewend raakt aan het nemen van initiatieven met hulp van de locale overheid. Deze onderwerpen zijn;
  1. Informatievoorziening (o.a. toegang tot informatie)
  2. Ondersteuning ( o.a. ondersteuning van dorpsraden en burgerinitiatieven en scholing)
  3. Samenwerken aan ontwikkeling en vernieuwing (o.a. transparantie over wet- en regelgeving en regie)
  4. Gebruik maken van reeds aanwezige (specifieke) deskundigheid van inwoners.

  Het Manifest stimuleert een omslag in denken bij de burger, de ondernemer, de bestuurder en de ambtenaar. Daarbij is het de kunst om gebruik te maken van kansen en mogelijkheden die al op de een of andere manier beschikbaar zijn.

  Als blijk van waardering voor de wijze waarop zij een bijdrage leveren ten gunste van een gezond en leefbaar Schouwen-Duiveland wordt het manifest op 4 september aangeboden aan vertegenwoordigers van de vier b's; bewoners, bestuur, (beleids)ambtenaren, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

  Met deze bijeenkomst willen wij meer bewustwording scheppen voor de acht punten in het Manifest. Ook wordt ingegaan op mogelijke vervolgstappen om deze acht punten te realiseren.

  Wij zien er naar uit om een vertegenwoordiging van uw dorpsraad te ontmoeten.
  Gaarne van te voren aanmelden via info@krachtinzicht.nl

  Inge van Ooijen
  Rob Venrooij
  Marleen van Kooten

 • ma
  04
  sep
  2017
  19:45 uurTonnenmagazijn, kleine zaal
 • ma
  18
  sep
  2017
  15:00 uurRenesse

  De promotie van ons eiland is te versnipperd. Gasten weten niet goed wat er zoal te doen is, terwijl evenementen een belangrijke trekker zijn voor toeristen. De gast van vandaag en morgen kiest steeds sneller en het liefst digitaal. Hoe kunnen we gezamenlijk onze promotie en marketing beter laten aansluiten op de wensen van onze bezoekers? En hoe benutten we samen de kansen van digitalisering en big data?

  Bekijk in de bijlage hoe Marc Ruijtenberg ‘eigenaar van Strandpark de Zeeuwse Kust’ over dit thema denkt!

  Praat mee over het thema “Meer (digitale) promotie” en andere thema’s.
  Kom op 18 september naar het symposium over de toekomst van het toerisme op Schouwen-Duiveland!
  Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog en meld u hier aan.

  Thema - Digitale promotie
  Thema - Digitale promotie.pdf

 • ma
  02
  okt
  2017
  19:45 uurTonnenmagazijn, kleine zaal
 • ma
  09
  okt
  2017
  19:30 uurTonnenmagazijn, kleine zaal
 • ma
  30
  okt
  2017
  19:30 uurTonnenmagazijn, grote zaal

  Agenda dorpsraden, Stadsraad en Gemeente Schouwen-Duiveland

  Uitnodiging en agenda voor de bijeenkomst van de dorpsraden, Stadsraad en Gemeente Schouwen-Duiveland op maandag 30 oktober 2017 van 19:30 – 22:00 uur in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven.

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  1. Rondje voorstellen en ‘rondje langs de velden’
  1. Presentatie (proces) pilot opstellen Stadsvisie Brouwershaven
   1. (korte) presentatie en inleiding op het proces en de inhoud van de visie
  1. Onderwijsnota Gemeente Schouwen-Duiveland m.m.v. Peter Bijzet
   1. (korte) presentatie/inleiding en dialoog
  1. Afstemmen volgend overleg en gastheerschap
  1. Rondvraag
  1. Sluiting
 • ma
  06
  nov
  2017
  19:45 uurTonnenmagazijn, kleine zaal
 • wo
  08
  nov
  2017
  19:30 uurTonnenmagazijn, grote zaal

  Graag nodigen wij alle inwoners van Brouwershaven uit voor de jaarvergadering van de Stadsraad Brouwershaven op

  Woensdag 8 november 2017

  U bent van harte welkom om 19.30 uur in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven. Zaal open vanaf 19.00 uur. De avond staat onder leiding van Hanno Canters en de agenda zal er als volgt uit zien:

  1. Opening en welkom
  2. Financieel jaarverslag
   - Subsidiebeleid en financiële verantwoording Stadsraad Brouwershaven 2017
  3. Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing
   - Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom
  4. Vervolg Stadsvisie Brouwershaven
  5. Rondvraag
  6. Sluiting van de vergadering

  Na afloop van deze bijeenkomst biedt de Stadsraad u graag nog een drankje aan om informeel met elkaar na te praten.

  Wilt u de laatste informatie over leefbaarheid en ontwikkelingen in en om Brouwershaven uit eerste hand? Mis de jaarvergadering van de Stadsraad dan niet!

  De Stadsraad wil graag dat zoveel mogelijk mensen meepraten over de invulling van de visie op de toekomst van Brouwershaven.

 • ma
  20
  nov
  2017
  19:30 uurTonnenmagazijn, kleine zaal

  Tijdens een bijeenkomst over het onderling samenwerken van de Brouwse verenigingen op 24 mei 2017 hebben wij jullie toegezegd het initiatief te nemen tot het opzetten van het project “hulpje”, inclusief het helpen van eenzame en kwetsbare mensen. Het SMWO bij monde van Stefan Kreeft zegde toe dit initiatief te willen coördineren en te begeleiden vanuit het project “Thuis in de Kern”. Hiertoe hebben wij afgelopen zomer enkele keren overleg gehad. Wij willen dan bespreken hoe wij een hulpkring in Brouwershaven kunnen opzetten met alles wat daar bij komt.

 • ma
  11
  dec
  2017
  19:30 uurTonnenmagazijn, kleine zaal

Reacties zijn gesloten.