Verhuizing website Stadsraad Brouwershaven

Stadsraad Brouwershaven en Ondernemersvereniging Brouwershaven hebben in de afgelopen periode constructief gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe, gezamelijk ontwikkelde, website. Zowel de Ondernemersvereniging Brouwershaven als Stadsraad Brouwershaven zijn trots op het resultaat: www.brouwershaven.nu

U kunt de stadsraad vanaf heden bereiken via het email adres: stadsraad@brouwershaven.nu

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 29 april 2019

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 29 april 2019

Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen Corina Jansen, Sonja van Tooren en Tom Stuij  Afwezig mk: –

Doordat het overleg van maart 2019 is doorgeschoven naar 1 april, zijn er deze maand dus twee bijeenkomst van de Stadsraad Brouwershaven in de kleine vergaderkamer van het Tonnenmagazijn. Er is een uitgebreide agenda deze 29ste, dus de avond wordt goed besteed.

Voorzitter Hanno neemt de bestuursleden mee door de agenda.  Hanno en Peter hebben een bezoek gebracht aan het “westhoekoverleg” met de dorpsraden van Serooskerke, Ellemeet, Renesse, Burg-Haamstede, Scharendijke en Brouwershaven. Besloten is een gezamenlijke brief te richten aan het College over het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor de scholen en de sport.

Er is een uitnodiging ontvangen vanuit organisatie “ikbenraamambtenaar” voor een bijeenkomst waarin de verschillende vormen van samenwerking en hoe deze toe te passen, aan de orde komen. Verschillende leden hebben al eens deelgenomen aan zo’n sessie, maar Tom zal zich voor deze aanmelden en rapporteren.

Terugkijkend op de bijeenkomst waarop de koninklijke onderscheiding werd verleend aan Wilfra Deurloo-Jonker, kan niet anders dan gezegd worden dat deze zeer geslaagd was. De Stadsraad vindt het belangrijk dat ook dit jaar weer een maatschappelijk betrokkenen inwoner van Brouwershaven in het zonnetje gezet werd. Nu afwachten wie volgend jaar in aanmerking komt voor dit eerbetoon.

Inzake het project “deelauto’s” heeft Tom verslag gedaan van twee bijeenkomsten, op 1 en 15 april. Het project lijkt goed op koers. De financiering is, zoals gebruikelijk, nog een wel een punt van aandacht. Inmiddels zijn er twee oplaadpunten voor de deelauto’s op de Markt  “ingetekend”. Gezocht moet nog worden naar één of twee vrijwilligers vanuit Brouwershaven die de auto’s en de gebruiker willen begeleiden. Daarvoor zal een oproep worden gedaan. Geplande startdatum staat nog steeds op 1 oktober. Het project wil zich graag aan de bewoners presenteren op de Brouwse Dag. Dit lijkt de Stadsraad een  prima idee. Via Nick zal een plekje worden gereserveerd. Wellicht in de buurt van de “historische voertuigen”?

Het Marktatelier op 10 april is een succes geweest. Bewoners hebben goed gebruik gemaakt van hun mogelijkheden om de plannen te becommentariëren en nieuwe ideeën in te brengen.  Er zal nu een samenvatting worden gemaakt die uiteindelijk uit moet monden in een visiestuk dat de komende maand aangeboden moet worden aan het College.

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 27 mei 2019

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 27 mei 2019

Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen Corina Jansen, Sonja van Tooren en Tom Stuij  Afwezig mk: Henk Zielman

De opening wordt extra feestelijk doordat Wilfra Deurloo gebak brengt als dank voor de bemoeienis die de Stadsraad gehad heeft rondom haar koninklijke onderscheiding.

Voorzitter Hanno neemt de bestuursleden mee door de agenda.  Naar aanleiding van het verslag dat Tom gemaakt heeft van zijn bezoek aan het Innovation Event Aquathermie wordt besloten dat Brouwershaven als mogelijke pilot voor andersoortige verwarming / energie in de belangstelling mag blijven. Dit kan voor de bewoners zeer voordelig uitpakken. Natuurlijk wel altijd gekoppeld aan de gebiedsvisie, zoals ook  de ontwikkeling van lokale zonneparken nog getoetst wordt.

Er is een uitnodiging ontvangen om een datum vast te stelen waarop de Stadsraad overleg kan hebben met de raads- en collegeleden van Schouwen-Duiveland over voorgenomen veranderingen zoals vastgelegd in de Markt- en Oude Havenvisie. Wellicht kan de ontmoeting nog in juni plaatsvinden.

Het verslag Markt en Oude Haven visie is inmiddels in concept aan de gemeente toegezonden. Daar wordt nu gewerkt aan het maken van een financiële verantwoording van de gewenste en voorziene aanpassingen. Natuurlijk is de visie nog niet compleet en afgerond en opmerkingen kunnen dan ook altijd nog worden ingepast.

Bij het SCEB en het project- en stuurgroepoverleg Stadsvisie is de afgelopen maand geen bijeenkomst geweest

Marcel heeft zich weer beziggehouden met de ontwikkeling van de website. Er wordt nu naar gestreefd de website in juni operationeel te krijgen. Dit streven wordt gesteund door de OVB. Er wordt ook gezocht naar een webmaster voor het dagelijks onderhoud van de site.

Het deelautoproject zal op de Brouwse Dag aanwezig zijn. Door  de organisatie is toegezegd dat er een plekje voor de deelauto wordt vrijgehouden op het parkeerterrein aan de Nieuwe haven. Er zal ook worden geflyerd in Brouwershaven.

De mogelijke “renovatie” van de spuisluis blijft een punt van aandacht voor de Stadsraad. Daarnaast zou de Stadsraad et hzeer op prijs stellen als er in de loop van het jaar een kundige vrijwilliger(ster) gevonden wordt om Corina en Marcel op te volgen.

De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 24 juni 2019.

Verslag Bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven – 1 April

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 1 april 2019

Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen Corina Jansen, Sonja van Tooren en Tom Stuij  Afwezig mk: Henk Zielman Gast: Teun Schoenmaker   In overleg tussen de betrokkenen is de geplande bijeenkomst van de Stadsraad op 25 maart één week opgeschoven naar 1 april 2019.

Voorzitter Hanno Canters neemt de bestuursleden mee door de agenda, waarbij er allereerst tijd ingeruimd wordt voor een gast, die op zijn verzoek de gelegenheid krijgt zijn onderwerp nader toe te lichten. Teun Schoenmaker uit Scharendijke is aldaar betrokken bij het opzetten van een netwerk van Burger Hulp Verleners. Deze BHV’ers worden door hem getraind in reanimatie na een hartstilstand en het gebruik van de AEDees. In Scharendijke zijn inmiddels tientallen vrijwilligers actief als BHV’er. Teun zou dit, vanuit zijn betrokkenheid bij de Reanimatieraad, ook graag opzetten in Brouwershaven en vraagt de leden van de Stadsraad hem behulpzaam te zijn bij deze opstart. De Stadsraad staat zeer positief tegenover dit levensreddende werk. Om deze reden is enige jaren geleden ook het opzetten van een netwerk van AEDees in Brouwershaven actief gesteund. De AEDees hebben inmiddels hun plek bewezen en veel ondernemers en instellingen investeren in een AED. De Staatsraad stelt Teun voor om hem te faciliteren in het maken van een Flyer die in Brouwershaven huis aan huis verspreid kan worden en waarin hij oproept een reanimatiecursus tegen zeer lage kosten te volgen. Daarnaast kan Teun wellicht zijn verhaal doen op de najaarsvergadering of zelfs tijdens een speciale avond over “veiligheid”. Een avond met dit onderwerp staat nog altijd met potlood gepland en het verhaal van Teun zou daar zeker passen. Nick vult aan dat hij het verhaal zal doorkoppelen naar de OVB, want ook de OVB zal het belang er van inzien en de plannen wellicht willen ondersteunen.

Er is een brief ontvangen van bewoonster Wil Obbink waarin ze extra aandacht vraagt voor het onderwerp AED. Dit sluit perfect aan bij de missie van Teun en Wil zal op de actie van Teun gewezen worden.

Tom heeft  verslag uitgebracht vanuit het project deelauto’s van de werkgroep SD Op Weg. De werkgroep vraagt de Stadsraad om bij de herinrichting van de Markt rekening te houden met 2 parkeerplaatsen bestemd  voor de deelauto’s. Hanno zegt toe dit gegeven mee te nemen naar de ateliers. Als het project wordt gerealiseerd zullen de bewoners worden geïnformeerd. Vooruitlopend zal er alvast een oproep worden gedaan voor vrijwilligers om het deelauto project operationeel te ondersteunen.

Er zijn deze bijeenkomst maar liefst drie aanvragen voor subsidie ontvangen. Goedgekeurd worden de aanvragen vanuit de Stichting Brouwse Dag 2019 en Apollo.

Verslag Stadsraad 25 Februari 2019

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 25 februari 2019
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen en Sonja van Tooren
Afwezig mk: Corina Jansen en Tom Stuij
Op deze maandelijkse vergadering in 2019 hebben de stadsraadleden verslag gedaan van hun representaties de afgelopen maand. Zo is onder andere de SRB  vertegenwoordigd geweest tijdens het bezoek van Minister Cora van Nieuwenhuizen aan Zierikzee.
Verder is het doorlopend overleg met de Gemeente over de voortgang van de Stadsvisie aan de orde gekomen.
De Marktateliers voor de herinrichting verlopen voorspoedig. Ook komt er een extra overleg met de ondernemers. Het is de bedoeling om half april een voorlichtingsavond voor de bewoners te organiseren in het Tonnenmagazijn.
De georganiseerde Mobiliteitsavond op 6 februari heeft een behoorlijk aantal bezoekers getrokken. Als vervolg op deze avond wordt er vanuit de Stadsraad en de Provincie verder gesproken over de mogelijkheid om te komen tot een deelautoproject in Brouwershaven.

Door de Stichting Cultureel Erfgoed Brouwershaven (SCEB) wordt rondom de
Monumentendag 2019 een tentoonstelling georganiseerd in de Grote Kerk “Rotjeknor en Brouwse Bruis”! Gelijker tijd is er dan ook de expositie rondom de Tram in Brouwershaven.
Stadsraadlid Corina Jansen is aan haar statutair laatste jaar bezig als stadsraadslid. Het is dus zaak nu al uit te zien naar opvolging. Belangrijk omdat Corina ook het penningmeesterschap vervult.
Er zijn deze bijeenkomst geen subsidieaanvragen afgewikkeld. Wel is het bekend dat er komende periode weer een of meer aanvragen verwacht kunnen worden.
Verdere ingekomen stukken (meldingen en uitnodigingen) zullen worden beantwoord of zijn afgewikkeld.
De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 25 maart 2019.

Na tien jaar heropent De Brouwerie in ‘Brouw’

BROUWERSHAVEN – Marjelle Tantner en Steven Westerweel kochten het en gaan begin maart open. Ze gaan de uitdaging om de Brouwerie nieuw leven in te blazen met veel plezier aan. “We zijn begonnen in Zonnemaire, maar we wilden meer uitMarjelle Tantner en Steven Westerweel kochten het restaurant en gaan begin maart open. daging en iets groters. Zo kwamen we in Brouwershaven terecht. De Brouwerie heeft een prachtige tuin van 1100 vierkante meter en een grote serre die helemaal open kan. Het had tien jaar stilgelegen, dus we moesten heel veel schoonmaken, opruimen en de tuin snoeien. Daarnaast hebben we geschilderd, het een nieuwe uitstraling gegeven en een nieuwe keuken geplaatst.” Die keuken is gespecialiseerd in visgerechten, schelp- en schaaldieren. “Uiteraard is er ook wel een stukje vlees verkrijgbaar, maar we richten ons echt op vis. We werken met een houtsgrilloven. Weer net anders dan anders.”

De Brouwerie is in het hoogseizoen zes dagen per week geopend vanaf 16.00 uur (dinsdag gesloten), daarbuiten vijf dagen (dinsdag en woensdag gesloten). Houd Facebook en de website in de gaten voor meer informatie!

Bron: https://www.onseilandschouwen.nl/nieuws/zakelijk/648888/na-tien-jaar-heropent-de-brouwerie-in-brouw-?redir

Majorettenvereniging uit Brouwershaven 2e op Champions Trophy

Majorettevereniging Apollonia uit Brouwershaven.
BROUWERSHAVEN – Majorettevereniging Apollonia uit Brouwershaven heeft zaterdag met hun groepsshow de tweede plaats behaald op de Champions Trophy in het Belgische Houthalen.

 Maud, Nikita, Jaimie, Sjanna, Cindy Marita en Merel mochten tijdens dit internationale ‘Kampioenschap der lage landen’ Nederland vertegenwoordigen. Het was de eerste keer dat de vereniging uit Brouwershaven werd uitgenodigd voor een buitenlands kampioenschap. Ze waren dan ook heel tevreden met het behaalde resultaat.

Bron: https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/majorettenvereniging-uit-brouwershaven-tweede-op-champions-trophy~a68e1b0a/

 

Kort verslag mobiliteitsavond – 6 februari jl.

Kort verslag van de Mobiliteitsavond op woensdagavond 6 februari 2019 in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven.

Aanwezig zijn circa 40 inwoners van Brouwershaven, waaronder wethouder Ankie Smit en enkele volksvertegenwoordigers van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 1. Opening.

De voorzitter Hanno Canters opent de vergadering welke als thema “Vervoer” heeft, heet allen hartelijk welkom en draagt vervolgens de leiding over aan Tom Stuij.

 1. Gespreksonderwerpen.

Tom Stuij geeft de volgende gespreksonderwerpen aan, welke per onderwerp toegelicht worden door een expert:

 1. a) Het Openbaar Vervoer door Ben van der Meer;
 2. b) Het gebruik van deelauto’s door Willem van Zalm, e.a.;
 3. c) De autonoom rijdende auto’s door Ron de Bruijn;
 4. d) Een blik in de toekomst door Rissan Slaghek.

 

 1. Het Openbaar Vervoer (OV).

Ben van der Meer geeft de verschillende vormen van OV in Zeeland weer, de onderscheiden soorten bussen die er rijden, de buslijnnummers op en vanuit Schouwen-Duiveland en hoe en waar er betaald kan worden voor het gebruik van OV.

 1. Het project deelauto’s.

Willem van Zalm van de Energie Werkgroep Schouwen-Duiveland (EWSD), Sjoerd de Jong van E-Mobility Park en Alex Bouwke van Zeeuwland presenteren de mogelijkheden van het gebruik van deelauto’s. Het uiteindelijke doel is dat deelauto’s een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de duurzaamheid van onze samenleving.

 1. Autonoom rijdende auto’s.

Ron de Bruijn, adviseur duurzame mobiliteit bij de Provincie Zeeland, geeft uitleg over de ontwikkeling en het gebruik van elektrische- en zelfrijdende auto’s. We moeten nu beginnen aan toekomstbestendige en slimme mobiliteit.

 1. De toekomst van de mobiliteit.

Rissan Slaghek, verbonden aan de TU te Delft, blikt in the future of mobility.  De ontwikkeling en innovatie liggen in de elektrische energie en zelfrijdende vorm.  Maar durven wij hierbij zowel letterlijk als figuurlijk het stuur los te laten?  Overigens liggen hiertoe ook nog de nodige technische uitdagingen.

 1. Afsluiting.

Na deze bijzonder interessante en boeiende (toekomst)visies constateert Tom Stuij  dat er ons veel veranderingen de wachten staan, bedankt de vier sprekers hartelijk met een presentje.

Aansluitend worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een nazit aan de bar.

 

Nieuwe route leidt wandelaars door en langs Brouwershaven

BROUWERSHAVEN – Smalstad Brouwershaven heeft een plekje gekregen aan de parelketting van de VVV Zeeland. Het toeristenbureau heeft een 3,5 kilometer lange wandelroute door en langs de stad uitgezet. De wandelroute door Brouwershaven voert uiteraard ook langs de haven.

De wandeling is interactief en geschikt voor het hele gezin, legt directeur Eric van den Dobbelsteen uit. In combinatie met een app op de smartphone plopt op verschillende ijkpunten een verhaal op over die locatie. De bedoeling is dat onderweg vragen worden beantwoord. Elk goed antwoord geeft een letter en die letters vormen aan het eind een woord.

De VVV heeft nu 14 van deze ‘parelroutes’ in Zeeland.

bron: https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/nieuwe-route-leidt-wandelaars-door-en-langs-brouwershaven~a2d5b192/

 

Brouwershaven vol vertrouwen 2019 in!

BROUWERSHAVEN – Voorzitter Hanno Canters van de Stadsraad Brouwershaven heeft hoge verwachtingen van wat 2019 voor de smalstad kan gaan betekenen.
Hanno Canters zou het toejuichen als in en rond Brouwershaven een wegentraject wordt ingericht voor het testen van volledig zelfstandig rijdende elektrische auto's in het verkeer. De provincie ziet daartoe mogelijkheden op Schouwen-Duiveland.

De investeringen van de gemeente in diverse projecten en de herinrichting van het centrum geven Brouwershaven een enorme kwaliteitsimpuls, aldus Canters vanavond in zijn nieuwjaarstoespraak.
Hij prees in dat verband tevens de nieuwe evenementen en activiteiten die worden opgezet door ondernemers en betrokken inwoners. ,,We zien dat het ene initiatief tot het andere leidt. Dat is goed voor Brouwershaven.”

Bron: https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/brouwershaven-duikt-vol-vertrouwen-2019-in~a23e1d95/

Eik bij molentje Brouwershaven wordt gekapt

Molen Windlust bij de haven van Brouwershaven heeft binnenkort geen last meer van de grote eik die er naast staat. De gemeente is namelijk van plan om die te kappen.

Molenaar Jan Eeland kan die beslissing wel begrijpen. De boom is veel groter dan het molentje en houdt de molen uit de wind.
De molen, eigendom van de gemeente, is overigens niet zo vaak meer in gebruik. Eeland schat in dat hij eens per maand in Brouwershaven is. Het merendeel van de tijd is hij op de molen in Zonnemaire, De Korenbloem.
Bron: pzc.nl

Brouwershaven krijgt loopbrug over haven terug

BROUWERSHAVEN – Het ouderwetse rondje Brouwershaven wordt hersteld. Het stadje krijgt haar loopbrug over de sluis terug. En snel ook: volgend jaar al.

Dat is het resultaat van jaren lobbyen door de stadsraad van Brouwershaven. Die spreekt al lange tijd de langgekoesterde wens van de bevolking uit. Maak maar een plan, antwoordde de gemeente. Nu dat plan, de zogeheten stadsvisie, er ligt, komt de gemeente met geld over de brug.
Drie ton trekt de gemeente uit om Brouwershaven een boost te geven. Tweeënhalf gaat regelrecht naar de loopbrug. Voorzitter Hanno Canters van de stadsraad zegt dat die zo snel mogelijk komt. ,,Volgend jaar nog. En zodra die er ligt, geven we een groot feest.”

Toeristen
Want deze brug is niet zomaar een brug voor Brouwershaven. ,,We hadden een loopbrug over de sluis, maar die moest weg voor onderhoud en daarna hebben we hem nooit meer teruggezien. Dat is hier altijd heel erg betreurd. Mensen moesten nu helemaal om de haven lopen om naar het water te gaan. De brug werd echt gemist.”
De loopbrug wordt een schuifplank, aangesloten op de sluis. ,,We gaan hem zo snel mogelijk bestellen. Overigens niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor toeristen. Ook voor hen wordt Brouwershaven hiermee een stuk aantrekkelijker. Je bent straks zo bij ons nieuwe strandje.”

Green port
De overige halve ton gaat naar de aanleg van een green port, ofwel een groene haven. ,,Dat is een drijvende aanlegsteiger waar elektrische boten kunnen aanleggen en opladen. Padmos, het bedrijf dat in onze haven bootmotoren verkoopt, heeft een elektrische boot aangeschaft en kan die daar van stroom voorzien.”
Maar gezien de opkomende markt van elektrische voer- en vaartuigen zullen dat er in de toekomst nog veel meer zijn. Ook Staatsbosbeheer heeft belangstelling getoond voor een green port in Brouwershaven. Die overweegt ook elektrische boten aan te schaffen. Zo kan Brouwershaven straks een mooi opstappunt zijn voor vaartochten over de Grevelingen.”

Markt
En dan wordt de historische Markt ook nog eens helemaal heringericht. Dat gebeurt in 2020, zodra het laatste stuk van de havenkade is vervangen. ,,Komend jaar gaan we laten zien wat wij en de bewoners van Brouwershaven precies willen, ook qua parkeren en verkeer.”
Het kan allemaal niet op in Brouwershaven. Ook Canters is razend enthousiast. Dat was een paar jaar geleden wel anders. ,,Ondernemers investeren, de gemeente investeert en we gaan nog een beroep doen op de provincie. Eindelijk gaan er dingen gebeuren in Brouwershaven.”
Bron: https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/brouwershaven-krijgt-loopbrug-over-haven-terug~aedcdbed

Trampad

Het bordje Trampad is geplaatst op de hoek van de Haven Zuidzijde en de Markt.
In de volksmond noemt men dit pad “Doktersslopje” omdat de ingang van de vroegere dokterspraktijk daar was.
We hebben de voormalige tramremise (brandweerkazerne), de “rails” aan de Haven Zuidzijde en nu de oorspronkelijke naam van het Trampad die naar het verleden van de RTM verwijzen.

Image may contain: plant and outdoorImage may contain: one or more people, sky and outdoor