Interessante wetenswaardigheden

Stadsraad Brouwershaven trots op het Brouws cultureel erfgoed

In 2004 heeft de Stadsraad in verband met de viering van 600 jaar stadsrechten gewezen op de erbarmelijke staat waarin een aantal cultuur-historische objecten verkeren. De gemeente is toen gevraagd stapsgewijs budget beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het culturele erfgoed. Een plan de campagne met een prioriteitenlijst is toen ingediend en op het gemeentehuis besproken.

Bereikt resultaat

De Stadsraad is verheugd dat de eerste drie prioriteiten door de gemeente zijn opgepakt en uitgevoerd. En dat in tijden van zwaar weer, want er moet flink worden bezuinigd. U heeft kunnen zien dat het standbeeld Jacob Cats inmiddels is gerestaureerd en opgeknapt. Gelukkig maar, want dat verdient de man. Inmiddels is ook de gedenksteen aan het Slingerbos leesbaar gemaakt, gerestaureerd en omhoog getild. Deze is ooit als dankbetuiging (!) geplaatst voor het werk dat de stad Voorburg verrichtte. Niet vergeten mag worden dat na de Watersnoodramp het stadje Brouwershaven door Voorburg is geadopteerd. De Stadsraad heeft de gemeente ook gevraagd een sierhek te plaatsen bij het water nabij de Muralt en het Slingerbos waar gevaarlijke situaties ontstonden. Niet zomaar een hek, maar één dat goed aansluit bij het historische karakter en aanzicht van de locatie. Het sierhek is inmiddels geplaatst.

Ontdekkingstocht

Op cultuur-historisch gebied zijn er nog wensen zoals het in originele staat terugbrengen van de trampit. Dat is een terrein dat vroeger brak water bevatte. Dat water werd gebruikt als koelwater voor de stoomtram. Inmiddels is het verzand en groeit er riet. De pit zou uitgebaggerd moeten worden, zodat er een uniek watertje ontstaat. De trampit is gelegen ten oosten van het kerkhof aan de oostzijde van de Provinciale Straatweg. Behalve dat streeft de Stadsraad naar bewegwijzeringsbordjes en bordjes met verklarende teksten naast de historische objecten. Bezoekers kunnen zo hun eigen ontdekkingstocht door Brouwershaven maken. Het ideaalbeeld zou zijn dat er mettertijd gecoördineerde stadswandelingen worden georganiseerd.

Groenkwaliteitsplan

De Stadsraad heeft op het groenkwaliteitsplan gereageerd dat door een professionele Brouwse landschapsarchitect was becommentarieerd.

Viering 600 jaar stadsrechten

In 2002 hebben twee historici ontdekt dat het in 2003 precies 600 jaar geleden is dat onze stad stadsrechten heeft verkregen. Een unieke ontdekking, want voorheen was niet geheel duidelijk wanneer precies aan Brouwershaven het predikaat ‘stad’ werd verleend. De Stadsraad vond dat hieraan niet ongemerkt voorbij mag worden gegaan. Daarom heeft op zaterdag 24 mei 2003 een passende viering plaatsgevonden.

brouwklederdracht

Voorzieningen voor de jeugd

Na eerst andere mogelijkheden te hebben overwogen (men dacht aan een halfpipe maar iedereen zei “Not in my backyard!”) is het beschikbare budget nu besteed aan nieuw speelmeubilair op het schoolplein.

Stadhuis

Stadhuis2

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1997 waardoor de gemeente Schouwen-Duiveland ontstond, kwam het van oorsprong middeleeuwse stadhuis van Brouwershaven leeg te staan. De Stichting Renesse heeft het van de gemeente Schouwen-Duiveland gekocht. De Stadsraad blijft invloed uitoefenen op een uiteindelijke zinvolle bestemming van het gebouwencomplex dat geschikt is voor museale doeleinden, tentoonstellingsdoeleinden, kleine concerten en voor de vestiging van bedrijven die een positieve bijdrage aan stad en eiland kunnen geven. Men denke in dit verband aan bijvoorbeeld een landschapsarchitect, een onderzoeksbureau en zo meer. Inmiddels hebben een verzekeringsagent en een debiteurenbewakingsbureau hun intrek genomen in een gedeelte van het stadhuis.

Nieuwbouw

Het contingent nieuwbouw is voor Brouwershaven niet groot en dat vindt zijn oorzaak in enerzijds provinciaal beleid en anderzijds in landelijk beleid. De Stadsraad beijvert zich daarom vooral ook voor zinvolle ‘inbreiding’ waar wél mogelijkheden voor zijn.

Brouwershaven als cultuurstadje

Culturele functies kunnen uitstekend in Brouwershaven worden ondergebracht. Leegstaande (winkel)panden zijn bij uitstek geschikt voor galeriehouders die tegen het décor van een veelheid aan historische gebouwen dé ambiance kunnen creëren die een even zinvolle als rendabele toekomst biedt.

Stadhuis3

Subsidies

De Stadsraad beheert een kleine, bescheiden subsidiepot voor instellingen en gebeurtenissen die achter het gemeentelijke subsidienet vissen. Voorwaarde is dat het algemene doel er mee wordt gediend, de leefbaarheid wordt verbeterd en het welzijn door de subsidies wordt verhoogd. Verdere voorwaarde: de Stadsraad moet een duidelijk inzicht hebben in de wijze waarop de gelden zijn of worden besteed.

Aandachtsgebieden

De Stadsraad voert regelmatig overleg met de gemeente en met andere dorpsraden en is aangesloten bij de landelijke vereniging van kleine kernen. Aandachtsgebieden zijn:

 • toeristische ontwikkelingen
 • behoud dienstenaanbod
 • behoud winkelaanbod
 • medische zorg
 • jeugdzaken
 • ouderenbeleid
 • onderhoud van wegen
 • groenvoorzieningen
 • vuilafvoer
 • havenaangelegenheden
 • evenementen

Reacties zijn gesloten.