Gedenkboom

Nieuwe bomen voor oude mensen

Twee 100-jarigen van Schouwen-Duiveland krijgen komende week een eigen gedenkboom.

Op donderdagmiddag 16 maart, Mevrouw Catsman plant een tamme kastanje geplant in het Slingerbos bij Brouwershaven en meneer Hart zet een juttepeer aan de Oude Havenweg in Burghsluis. Het planten van bomen voor en door eeuwelingen is een traditie op het eiland. De 100-jarigen mogen dan ook altijd zelf de soort kiezen.

Bron PZC

Terrassenbeleid

foto

Terrassenbeleid 2017

Het huidige terrassenbeleid sluit niet meer aan op de hedendaagse praktijk. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders het terrassenbeleid in 2017 actualiseren.


Wij horen graag uw mening

Inmiddels hebben wij een eerste concept gemaakt van een nieuw terrassenbeleid.

Graag informeren wij u over de voorgenomen wijzigingen. Voordat wij dit nieuwe beleid vaststellen willen wij bij de gebruikers van terrasvergunningen, de omwonenden, dorpsraden, de branchorganisatie en ondernemersverenigingen toetsen of dit beleid beter aansluit op de behoefte.

Wij hopen dat de aanwezigen extra input kunnen geven om het conceptbeleid aan te vullen en te verbeteren. Dit doen we met een openbare inspraakavond op maandag 27 maart 2017 in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. De inloop is vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur starten we met een presentatie, gevolgd door een discussie. De avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Wat komt er zoal ter sprake?

 • Ruimere mogelijkheden voor meubilairkeuze
 • Wat zijn de mogelijkheden voor een winterterras
 • De verplichte ruimte tussen terras en rijbaan
 • Welstand, masterplannen en beeldkwaliteitsplannen van enkele kernen
 • Het voorkomen van overlast voor omwonenden

Aanmelden
Wilt u als u komt dit uiterlijk 23 maart 2017 melden aan Carina Verlinde via carina.verlinde@schouwen-duiveland.nl.

Wij hopen op uw komst en op een vruchtbare bijeenkomst.

concept beleidsregels terrassen gemeente SD 2017_v1
concept toelichting en bijlagen beleidsregels terrassen gemeente SD 2017_v1

Buurtzorg vindt onderkomen in Brouwershaven

Buurtzorg onderkomen in BrouwershavenBuurtzorg heeft na tien jaar haar plaats wel veroverd. Nieuw onderkomen in Brouwershaven

Buurtzorg Nederland bestaat tien jaar en ook op Schouwen Duiveland is de club al acht jaar actief. Reden voor een feestje... Deze week reden er drie bussen met cliënten naar de Zak van Zuid-Beverland. Even eruit. Buurtzorg is op Schouwen-Duiveland inmiddels uitgegroeid tot zes teams (twee in Zierikzee, en één in Bruinisse, Renesse, Haamstede en Brouwershaven) en telt vijftig medewerkers. Buurtzorg is een initiatief geweest van Jos de Blok uit Almelo. Hij wilde af van de ongebreidelde groei van managementlagen in de zorg en bedacht een concept, waarbij de managementstructuur werd weggelaten en de zorgverleners zelf aan het roer kwamen te staan. En na tien jaar werkt het nog steeds prima, zeggen Annet Verwest uit Drieschor en Margriet Selders; beiden actief in Middenschouwen. De komst van Buurtzorg hakte er wel even in op Schouwen-Duiveland. Zo'n zesentwintig medewerkers van bestaande zorgaanbieders namen ontslag en stortten zich in het Buurtzorgavontuur. Volgens Annet Verwest zijn de meesten nog steeds actief binnen de organisatie wat voor haar betekend dat de medewerkers het naar hun zin hebben. Op dit moment heeft Buurtzog zo'n driehonderd cliënten en dat is volgens Margriet Selders redelijk constant. "Ja eigenlijk verandert dat niet echt. Er gaat eens iemand weg en er komen weer nieuwe mensen bij".Mensen die zorg aan huis nodig hebben; persoonlijke verzorging en verpleegzorg. Nadrukkelijk niet te verwarren met huishoudelijke hulp, zoals die door de gemeente wordt toegekend. Wie zorg nodig denkt te hebben meldt zich bij een zorgaanbieder naar keuze, die vervolgens met het zorgkantoor het administratieve deel voor haar rekening neemt. Ook de medewerkers van Buurtzorg hebben geen last van die administratieve rompslomp. Die wordt in het hoofdkantoor in Almelo afgehandeld. En juist dat vinden de twee erg prettig. Op die manier zeggen ze meer tijd vrij te kunnen maken voor wat sociaal contact met de cliënten. Die dreigen vaak in eenzaamheid te raken en stellen een praatje of een kop koffie erg op prijs. Annet Verwest: "Er is een onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de zorg en daar kwam Buurtzorg erg goed uit. Dat is natuurlijk erg leuk om te horen". De kritiek dat Buurtzorg vooral de 'gemakkelijke' cliënten heeft en de andere zorgaanbieder de intensieve zorg, spreekt ze tegen. "Dat hoor je ja. Maar dat is niet waar. Wij verplegen de mensen ook thuis hoor". Volgende week opent het team Middenschouwen overigens haar nieuwe kantoor in Brouwershaven; aan de Noorddijkstraat nummer 8 waar eerder een witgoedzak zat. Het moet nog ingericht worden, maar op deze manier probeert het team zichtbaarder te zijn. En als die verhuizing achter de rug is gaan de teams op het eiland kijken of ze het onderlinge overleg kunnen verbeteren. Volgens Margriet Selders van belang omdat de verschillende teams verschillende deskundigheid in huis hebben. "En daar kunnen we dan allemaal gebruik van maken". Maar deze week stonden de busreisjes centraal. "In het teken van eenzaamheidsbestrijding. Want dat is zo belangrijk", besluit ze.
Bron Wereldregio

Standplaatsenbeleid

foto

Inspraak beleidsvorming standplaatsenbeleid 2017

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om in 2017 het standplaatsenbeleid te actualiseren. Het huidige beleid dateert alweer van 2011 en gebleken is dat de hedendaagse praktijk niet meer aansluit op het huidige beleid..

Uw mening is van belang…..bezoek de inspraakavond

Wij hebben inmiddels een eerste concept gemaakt van een nieuw standplaatsenbeleid.

Dit beleid willen we, voordat wij het vaststellen, toetsen bij de gebruikers van de standplaatsvergunningen, de omwonenden van standplaatslocaties, dorpsraden en ondernemersverenigingen. Wij organiseren daarvoor een voor iedereen toegankelijke inspraakavond in de burgerzaal op het gemeentehuis in Zierikzee op 16 maart 2017 van 19.00 tot 21.00 uur. Om 19.00 uur maken we kennis aan de bar met een kopje koffie en om 19.30 uur starten we met de presentatie en de discussie. Wij hopen van de aanwezigen nuttige informatie te krijgen om het beleidsstuk aan te vullen of te versterken.

Wij verzoeken u uw komst voor 12 maart 2017 aan te kondigen bij de behandelend ambtenaar de heer A. Franse via het mailadres adrie.franse@schouwen-duiveland.nl.

De belangrijkste wijzgigen op een rijtje

 • Het mogelijk maken van een culinaire standplaats op het Havenplein in Zierikzee.
 • Het niet langer verlenen van standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd voor standplaatsen in de openbare ruimte als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn. Die vergunningen krijgen een maximale looptijd van 5 jaren.
 • Bij meer gegadigden voor een standplaatslocatie wordt geloot.
 • Voor standplaatsvergunningen op eigen terrein en voor medische diensten (bevolkingsonderzoek) kan ongewijzigd een vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend.
 • Er is een overgangsregeling voor huidige vergunninghouders met een standplaats in de openbare ruimte: de vergunning voor onbepaalde tijd wordt omgezet naar een periode van vijf jaar met de mogelijkheid van éénmalige verlenging voor drie jaar. Na die periode komen alle standplaatsen beschikbaar om via een loting te worden vergund.

Wij hopen op uw komst en op een vruchtbare bijeenkomst.

Concept beleidsregels standplaatsen 2017
Concept toelichting beleidsregels standplaatsen 2017
Bijlage beleidsregels standplaatsen 2017

Subsidie koningsdag & sinterklaas

Op 24 november 2016 nam de gemeenteraad een motie aan over een pilot met subsidies voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas in 2017. De in de motie benoemde subsidie bedraagt 1 euro per inwoner voor Koningsdag en 1 euro per inwoner voor Sinterklaas. Het college heeft vandaag besloten over de uitvoering van deze motie.

Niet-commerciële organisaties, dus informele verenigingen, stads- en dorpsraden en rechtspersonen zonder winstoogmerk, kunnen deze subsidie bij het college aanvragen. De bedragen per kern, per feest, zoals benoemd in de motie staan vermeld in onderstaande tabel. We verzoeken u deze subsidiemogelijkheid onder de aandacht te brengen bij lokale organisatoren van volksfeesten rondom koningsdag en Sinterklaas.

Besluit college: centraal aanvragen
In de motie staan de beschikbare extra subsidiebedragen voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas per kern benoemd. Niet-commerciële organisaties, dus informele verenigingen, maar ook stads- en dorpsraden en rechtspersonen zonder winstoogmerk, kunnen deze subsidie bij het college aanvragen.

Dorps- en stadsraden ontvangen nu al leefbaarheidsbudgetten ter verdeling voor lokale initiatieven (budgetsubsidie). Deze subsidiebedragen blijven in tact, hier verandert niets aan. Als stads- en dorpsraden zelf volksfeesten rondom koningsdag en Sinterklaas willen organiseren, kunnen zij hier ook zelf subsidie voor aanvragen. Hierbij geldt wel dat zij deze extra subsidie correct moeten opnemen en verantwoorden in hun administratie over 2017. In 2018 wordt deze verantwoording opgevraagd om de evaluatie van de pilot te kunnen uitvoeren.

Pilot betreft alleen 2017
In 2017 kunnen organisatoren van activiteiten rondom Koningsdag en Sinterklaas subsidie aanvragen bij het college. De pilot wordt voorlopig alleen in het jaar 2017 uitgevoerd. Of de pilot nog een vervolg krijgt wordt in 2018 naar aanleiding van de evaluatie besproken.

Hoe subsidie aan te vragen
Wilt u een subsidieaanvraag indienen, maakt u hiervoor dan gebruik van het aanvraagformulier. Uw aanvraag voor deze projectsubsidie voor volksfeesten moet uiterlijk 4 weken voor de activiteit bij het college ingediend zijn. Deze termijn wijkt af van de standaard termijn die op het aanvraagformulier vermeld staat.

Iedereen kan het formulier downloaden en printen door op de gemeentelijke website http://www.schouwen-duiveland.nl in het zoekvak rechts boven ‘subsidie aanvragen’ te tikken. Kies uit de resultaten het onderwerp “Subsidie aanvragen bij de gemeente Schouwen-Duiveland”. Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden en printen.

Contactpersoon bij vragen
Hebt u vragen over deze pilot, de subsidiebudgetten of werkwijze, neemt u dan contact op met Bert Stuit via 0111 452 141 of bert.stuit@schouwen-duiveland.nl

Maximale budgetten voor de volksfeesten rondom Koningsdag en Sinterklaas per kern
Kernen op S-D Aantal inwoners 1-1-2016 Budget Koningsdag Budget Sinterklaas

Kernen op S-D 
Brouwershaven
Bruinisse
Burgh-Haamstede
Dreischor
Ellemeet
Kerkwerve
Nieuwerkerk
Noordgouwe
Noordwelle
Oosterland
Ouwerkerk
Renesse
Scharendijke
Serooskerke
Sirjansland
Zierikzee
Zonnemaire

Aantal inwoners 1-1-2016
1.368
3.913
4.284
984
354
1.019
2.691
758
320
2.298
626
1.552
1.284
288
350
11.017
757

Budget Koningsdag
€   1.368,00
€   3.913,00
€   4.284,00
€      984,00
€      500,00
€   1.019,00
€   2.691,00
€      758,00
€      500,00
€   2.298,00
€      626,00
€   1.552,00
€   1.284,00
€      500,00
€      500,00
€   7.000,00
€      757,00

Budget Sinterklaas
€   1.368,00
€   3.913,00
€   4.284,00
€      984,00
€      500,00
€   1.019,00
€   2.691,00
€      758,00
€      500,00
€   2.298,00
€      626,00
€   1.552,00
€   1.284,00
€      500,00
€      500,00
€   7.000,00
€      757,00

Openbare raadsbijeenkomst toekomst huisvesting basisonderwijs Schouwen-Duiveland

Bij deze wil ik u van harte uitnodigen voor de openbare raadsbijeenkomst over de toekomst van de huisvesting van basisscholen op Schouwen-Duiveland.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Schouwen-Duiveland samen met de schoolbesturen voor basisonderwijs hard gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs. Het conceptplan wordt aanstaande maandagavond 13 februari 19:00 uur aan de gemeenteraad gepresenteerd in een openbare raadsbijeenkomst. Wethouder Onderwijs Jacqueline van Burg opent de bijeenkomst. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs biedt een overzicht van de stand van zaken van de basisschoolgebouwen op Schouwen-Duiveland, met knelpunten en oplossingen. De oplossingen zijn uitgewerkt naar mogelijke scenario’s per regio, inclusief financiële consequenties. Het gaat hier nadrukkelijk nog niet om concrete plannen, deze worden de komende jaren nader uitgewerkt samen met betrokkenen binnen de kaders van het beleidsplan.

De aard van deze bijeenkomst is puur informatief.

Vervolg
Na de raadsbijeenkomst volgt het reguliere besluitvormingsproces in het college, de raadscommissie Samenleving en Bestuur en de gemeenteraad. Naar verwachting wordt Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs op 20 april aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor gelegd.

Leden van de Stadsraad zijn aanwezig.

Landschapsontwikkelingsplan

In 2016 is er weer gewerkt aan de TOP-projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan van Schouwen-Duiveland. Zo hebben 60 basisschoolleerlingen landschapslessen gevolgd en zijn met (natuur)ouders op pad gegaan, is er voor de derde maal een landschapsdag georganiseerd op het terrein van De Molenberg in Burgh-Haamstede, zijn er 382 cultuurhistorische elementen in het buitengebied van Schouwen-Duiveland geïnventariseerd die via een digitale kaart raadpleegbaar zijn, zijn de voorbereidingen gestart voor realiseren van twee ruiterrustplaatsen en het beleefbaar maken van de 16 verdronken en gekrompen dorpen van Schouwen-Duiveland, zijn er weer een aantal Schouwers geplaatst en zijn de klapbank bij museum Goemanszorg, het voetpontje bij Schuddebeurs en Studio Bruinvis op het havenhoofd van Zierikzee een feit. In de recent verschenen nieuwsbrief hebben we de resultaten van 2016 op een rij gezet en gaan we in op het vervolg.

Hier kunt u de nieuwsbrief nr.6 downloaden.

Informatieavond speelruimtebeleid

Afgelopen periode is het speelruimtebeleid opgesteld. Dit is tot stand gekomen op basis informatie die eilandbreed is opgehaald.

Onder andere door rondgangen met de kinderen. Flmpjes van deze rondgangen kunt u hier zien.

Op 24 januari heeft het college het concept speelruimteplan besproken en vrijgegeven voor inzage. Graag lichten we het beleidsplan ook aan u toe en willen we u de gelegenheid bieden om uw laatste opmerkingen aan ons mee te geven.

We nodigen u daarom uit voor een Informatieavond op donderdag 9 februari. In verband met de reservering van de ruimte vragen wij u om aan te melden op het e-mail adres Annelieke.Schipper@schouwen-duiveland.nl

Op basis van deze avond wordt het beleid, voordat het naar de raadscommissie gaat, mogelijk nog aangepast. Vervolgens is het de bedoeling om het plan aan te bieden aan de raadscommissie. Vervolgens wordt het dan besproken in de gemeenteraad. Voor u is er dan nog gelegenheid om in te spreken.

Highlights speelruimteplan
Met het speelruimteplan hebben we rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen op ons eiland. De wens tot meer uitdaging is er in verwerkt, voor iedere speelplek is een advies gegeven hoe deze (her)ingericht kan worden.

Het tijdsbestek voor uitvoering van het speelruimteplan is tien jaar. Er wordt geen extra geld voor vrijgemaakt. Door omvorming en verplaatsing willen we de ambities uit het speelruimteplan realiseren.

Hier kunt u het Speelruimteplan en de Plekkentekening downloaden. 

Leden van de Stadsraad zijn aanwezig op deze informatieavond.

Kerstboomverbranding & lampionoptocht

03_20161221_poster-kerstboomverbrandingDe Scouting Grevelingengroep Brouwershaven houdt op zaterdag 14 januari 2017 in samenwerking met de Brandweer, Stadsraad, Muziekvereniging Apollo, Majorettevereniging Apollonia, de Watersportvereniging en andere vrijwilligers voor de tweede keer de traditionele Kerstboomverbranding en dit jaar combineren we dat met de lampionnenoptocht. Die avond bent u van harte welkom onder het genot van Koek en Zopie om het enorme vreugdevuur bij te wonen. Gratis lampionnen worden vanaf 18:15 uur uitgedeeld bij de muziektent op de Markt, onder begeleiding van de muziek en majorettes is de aanvang van de verlichte optocht om 18:30 uur. Aansluitend is er de spectaculaire kerstboomverbranding op het scoutingterrein waar de brandweer om 19:00 het vreugdevuur zal aansteken. De kerstbomen kunnen ingeleverd worden in Brouwershaven op de Markt, veldje Meekrapstraat of het scoutingterrein. In Zonnemaire bij de ingang van het sportveld, het transport naar Brouw wordt verzorgd.

http://www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/71930/kerstboomverbranding-en-lampionoptocht-
http://www.wereldregio.nl/2017/01/03/kerstboomverbranding-en-lampionoptocht/

Rayonhoofd gezocht!

Geachte heer/mevrouw,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Schouwen-Duiveland is in samenwerking met de Gemeente Schouwen-Duiveland en Hartveilig Wonen gestart om onze gemeente Schouwen-Duiveland Hartveilig te maken. Dat wil zeggen dat er voldoende AED's (Automatsiche Externe Defibrillator) beschikbaar zijn en ook voldoende burgerhulpverleners. Een burgerhulpverlener is iemand die is opgeleid om te kunnen reanimeren, inclusief het gebruik van een AED.

Om dit project is goede banen te leiden is er een werkgroep gevormd bestaande uit een kerngroep en rayonhoofden. Wij hebben echter nog niet voor iedere stads- en dorpskern een rayonhoofd. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die deze taak voor hun stad of dorp op zich willen nemen.
In de bijlage vind u de taakomschrijving voor de rayonhoofden.

Voor de kernen waar nog geen rayonhoofd beschikbaar voor is, wordt deze taak voorlopig weg gelegd bij de stads- of dorpsraad.

Bij deze vragen wij u om uzelf beschikbaar te stellen als rayonhoofd! Of deze informatie door te sturen naar iemand die interesse heeft in deze taak. Aanmelden kan door uw gegevens te mailen naar: dejongeriny@gmail.com.
Vermeld daarbij de volgende gegevens.

Kern
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Emailadres

Er zijn al mensen die zich voor hun kern beschikbaar hebben gesteld als rayonhoofd waarvoor dank! Willen deze mensen wel even reageren op deze email met hun gegevens?

Bij voorbaat dank.

Werkgroep Hartveilig Wonen Schouwen-Duiveland

Dhr. M.J. (Riny) de Jonge

Taakomschrijving rayonhoofd

Voor het project `Hartveilig Wonen Schouwen-Duiveland” is er een werkgroep gevormd. Deze werkgroep bestaat uit een kerngroep en per stad of dorpskern een rayonhoofd.

Kerngroep

De kerngroep bewaakt de grote lijnen van de werkgroep en fungeert als vraagbaak voor de rayonhoofden. De kerngroep bestaat uit:

 • Peter Aarnoudse vraagbaak voor aanschaf AED/ (buiten)kasten
 • Jeffrey van Doorenmalen vraagbaak voor aanschaf AED/ (buiten)kasten, financiën
 • Riny de Jonge aansturing rayonhoofden
 • Evelein Mesman coördinator opleidingen reanimatie en AED

Rayonhoofden

Rayonhoofden zijn mensen die zich vrijwillig hebben opgegeven. Van de rayonhoofden wordt verwacht dat zij voor hun stad of dorp zorg dragen dat er een volledige dekking is met betrekking tot het aantal AED’s die beschikbaar zijn voor Hartveilig Wonen. Daarnaast zorgt het rayonhoofd dat er voldoende vrijwilligers aangemeld zijn als burgerhulpverlener.

Voor een uitleg over de werking van Hartveilig Wonen zie:

Het rayonhoofd zorgt dat de kerngroep altijd beschikt over de actuele informatie. Zodra uw rayon voldoende AED’s en vrijwilligers heeft, is het uw taak om deze situatie te bewaken. Dat wil zeggen dat u regelmatig controleert of de AED’s nog aanwezig zijn, voldoende onderhouden en bereikbaar zijn.

Als het aantal vrijwilligers terugloopt, zoekt u naar nieuwe vrijwilligers, die vervolgens geschoold worden. Daarnaast neemt u deel aan de werkgroepvergaderingen.

Uiteraard hoeft u dat niet allemaal alleen te doen. Binnen de werkgroep is al veel werk verzet en kennis beschikbaar. Heeft u vragen over:

 • De werking van Hartveilig Wonen;
 • De werking van een AED (Automatische Externe Defibrillator);
 • Een AED (buiten)kast;
 • De juiste manier om uw project aan te pakken;
 • De cursus reanimatie & AED;
 • Enz.

Dan kunt u altijd contact opnemen met één van de werkgroep leden. Samen staan we sterk en zorgen we voor een Hartveilige gemeente Schouwen- Duiveland!

Ben je Bob, zeg het hardop!

ben-je-bob-zeg-het-hardop
Van half december 2016 tot half maart 2017 wordt er campagne gevoerd gericht op preventie van rijden onder invloed van alcohol. De campagne wordt massamediaal gevoerd met TV-sports, radiospots, online banners, attentieborden, posters langs de weg e.d. Uiteraard zal politie ook controleren op alcohol in het verkeer.

In 200 is Bob in Zeeland geïntroduceerd. Sindsdien is Bob een vaste waarde in de campagnes. Voor een ruime meerderheid van de automobilisten is het maken van Bob-afspraak inmiddels een gewoonte.

Doel van de campagne is automobilisten te stimuleren op een zo vroeg mogelijk moment kenbaar te maken dat ze Bob zijn. Dat schept voor henzelf en voor iedereen in de directe omgeving duidelijkheid over het voornemen om geen alcohol te drinken en na afloop veilig naar huis te rijden. Uit onderzoek weten we dat als mensen dit uitspreken ze meer geneigd zijn om zicht eraan te houden. Door zich vroeg als Bob kenbaar te maken doet diegene ook een beroep op zijn omgeving om hem/haar te helpen bij het nakomen van zijn/haar voornemen. Met de poster "Ben je Bob, zegt 't hardop!" wordt hier nadrukkelijk de aandacht op gevestigd.

Als vaste deelnemer van onze Zeeuwse verkeersveiligheidcampagnes, sturen wij u bijgaande campagnematerialen. Hiermee kunt u meewerken aan het verkeersveiliger maken van de provincie.

rovz_folder_bob_2016

rovz_folder_bob_2016_0

Slim met geld omgaan ‘Dina schrijft’!

logo-sd

Persbericht

Datum             28-11-2016
Woordvoering      Debby Hanse
debby.hanse@schouwen-duiveland.nl
Tel: 0111-452273
06-30281772

Gratis magazine aan voor minima
met bespaartips en regelingen

Schouwen-Duiveland is een nieuw magazine rijker: ‘Dina schrijft’. Deze speciale editie voor en door de minima is een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland en Dina Bart, budgetcoach en hoofdredacteur van ‘Dina schrijft. Deze bewaarspecial bevat informatie over de minimaregelingen van de gemeente en allerlei tips om slim met geld om te gaan ‘Dina schrijft’ is gratis verkrijgbaar, onder meer in de hal van het gemeentehuis (balie werk en inkomen).

De regelingen om mensen met een krappe beurs te ondersteunen zijn er. Maar in de praktijk blijkt dat mensen met weinig inkomen niet altijd op de hoogte zijn van het bestaan van dergelijke voorzieningen. Daardoor missen ze een tegemoetkoming waarop ze wel recht hebben. “Als gemeente steken we veel energie in de voorlichting over deze regelingen aan mensen met een minimum inkomen. Toch bereiken we nog lang niet iedereen en dat is jammer”, aldus wethouder Cees van den Bos (sociaal domein).

Om daarin verandering te brengen heeft Dina Bart op verzoek van de gemeente een speciale, eenmalige en gratis editie voor Schouwen-Duiveland samengesteld. ‘Dina schrijft’ is een full colour bewaarmagazine met informatie, tips, regelingen en mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen. Het tijdschrift is een initiatief van Dineke Bart van de stichting Uit-zicht ( http://www.stichtinguit-zicht.nl/ ).

Als budgetcoach, maar vooral ook als ervaringsdeskundige deelt zij via dit tijdschrift haar kennis met anderen Dat gebeurt onder meer door een artikel over verstandig boodschappen doen, goedkoop wassen met zelfgemaakt wasmiddel en budgettering.

Dina schrijft is behalve in het gemeentehuis, ook verkrijgbaar bij de bibliotheek in Zierikzee, Bruinisse en Burgh-Haamstede, het Leger des Heils (Poststraat Zierikzee), sportcentrum Laco (Zierikzee) en de ruilwinkel/kledingbeurs (Calandweg, Zierikzee) en de dorpshuizen.

Digitale versie: Dina schrijft:
DINAschrijft Schouwen-D. v9.pdf

Stadsvisie

Stadsvisie Brouwershaven 2017

 Stad – Haven – Buitenplaatsen

In 2013 heeft de Stadsraad een visie voor de toekomst gepresenteerd aan de Gemeente Schouwen-Duiveland onder de titel “Tijd voor de Toekomst” waarbij veel elementen zijn benoemd die nog steeds actueel zijn. Geconstateerd kan worden dat er nog onvoldoende is uitgevoerd van de gewenste acties.

Geheel in lijn met de door de overheid gewenste Participatie-samenleving en de eigen notitie van de Gemeente “Tij voor de Toekomst” heeft de Stadsraad onlangs besloten haar eigen verantwoordelijkheid nadrukkelijk te nemen om te komen tot een concretere visie met daaraan gekoppeld een plan van aanpak voor de komende jaren.

Daarin zullen ‘verlanglijstjes’ worden opgenomen die op korte termijn worden gerealiseerd en uiteraard ook wensen voor de nabije toekomst.

Daarbij is ondersteuning vanuit de Gemeente in allerlei aspecten onontbeerlijk en noodzakelijk zowel bestuurlijk, politiek als ambtelijk.

Frisse start

Omdat onvoldoende uitvoering is gegeven aan de wensen uit 2013 van de Stadsraad bestaat er op dit moment weinig vertrouwen dat er in Brouwershaven werkelijk ‘iets’ wordt gedaan of gaat gebeuren.

Dat gevoel moet veranderen en dat kan !!!

Brouwershaven is de 2e ‘stad’ op het eiland Schouwen-Duiveland en ook de enige plaats die de naam ‘haven’ draagt !

Vanuit de historische en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad en de relatie met het water willen we in kaart brengen welke acties en ingrepen wenselijk en noodzakelijk zijn om deze ‘cadeaus’ voor vooral eigen bewoners maar ook voor bezoekers ‘zichtbaar’ en ‘voelbaar’ te maken.

Het is al op vele plaatsen gebleken dat het revitaliseren van de buitenruimte, de woonomgeving, leidt tot revitalisering van de samenleving, wat weer leidt tot particuliere initiatieven. Dat gebeurt op velerlei terrein, zowel materieel (investeringen) als immaterieel (leefbaarheid en sociale cohesie).

Om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen visie voor de korte en langere termijn is het de bedoeling er zoveel mogelijk bewoners bij te betrekken.

Middels werkateliers en excursies denken we bewoners te kunnen interesseren om op voor hen belangrijke onderwerpen te kunnen participeren. Professionals, onder regie van de Stadsraad, zullen daarbij behulpzaam zijn om voorstellen en verlangens realistisch en zichtbaar te maken. Ook de Gemeente zal gevraagd worden de nodige input en ondersteuning te leveren.

In maart/april 2017 zullen we weer een openbare vergadering houden waarin de resultaten zullen worden gemeld en besproken. In mei/juni 2017 zullen we dan onze nieuwe Stadsvisie kunnen presenteren.

Doe mee en maak Brouwershaven ’t mooiste stadje aan de Grevelingen !!!

Nieuwe leden gezocht!

img_4636Wil jij ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Brouwershaven, heb je visie op de toekomstige ontwikkeling van Brouwershaven en vind je het leuk en belangrijk om die om te zetten in concrete plannen ter ontwikkelen van de leefbaarheid van Brouwershaven, dan is de Stadsraad iets voor jou!

Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de Stadsraad kun je jezelf aanmelden en een vergadering van de Stadsraad bezoeken. Heb je belangstelling, stuur dan een e-mailtje naar Stadsraad Brouwershaven info@stadsraadbrouwershaven.info met motivatie en cv, of neem contact op met de secretaris van de Stadsraad, Angelique van Dongen via http://www.stadsraadbrouwershaven.info/contact/.

Extra geld voor straten Brouwershaven

extra-geld-voor-straten

BROUWERSHAVEN – Tijdens het vervangen van de riolering onder het Bostonplein en de Verhoeffstraat in Brouwershaven werd ontdekt dat de wegverharding nodig aan vervanging toe is. De straat dichtleggen en volgend jaar met geld uit de begroting weer open maken is niet ‘handig en verstandig’, laat wethouder Jacqueline van Burg weten. De budgetten voor het onderhoud van wegen zijn echter al besteed, dus haalt het college 76.500 euro uit het potje ‘onvoorzien’. Dat mag als de kosten ‘onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar’ zijn. Volgens de wethouder is daar nu sprake van. De gemeenteraad wordt achteraf gevraagd de investering goed te keuren.

door Ton van den Nouweland – © Provinciale Zeeuwse Courant, op dit artikel rust copyright.

Stadsraad Brouwershaven tegen verkoop huizen als tweede woning

Stadsraad Brouwershaven tegen verkoop huizen als tweede woning
tekoopverkocht

BROUWERSHAVEN – De stadsraad Brouwershaven vreest leegstand nu het laatste jaar vrijwel alle te koop staande huizen in Duitse of Belgische handen zijn overgegaan. De stadsraad heeft hierover een alarmerende brief aan het college en de gemeenteraad gestuurd. Sinds de zomer van vorig jaar staat het gemeentebestuur ‘deeltijdwonen’ toe. Dat geeft recreanten de mogelijkheid om op Schouwen-Duiveland een tweede huis te kopen. “Deze woningen zullen een groot deel van het jaar leeg staan en dat tast de leefbaarheid aan,” meldt de stadsraad. De raad wijst er verder op dat deeltijdbewoners minder gebruik maken van scholen, horeca, winkels en andere voorzieningen, waardoor het moeilijk wordt deze in stand te houden. De Brouwse volksvertegenwoordigers raden het gemeentebestuur dan ook aan de verkoop van huizen alleen toe te staan voor permanente bewoning.
Bron PZC

Onkruidverbrander gespot!

 

IMG_4172

Inwoners van Brouw, de onkruidverbrander is vandaag gespot in de Molenstraat! Heel de week nog actief van 06:00 – 18:00 uur. Top werk van deze meneer, jammer genoeg hoort hij dikwijls anders. Tenslotte wordt deze meneer ook maar gestuurd. Heeft u klachten bel de servicelijn……

‘Rondje Schouwen-Duiveland’ in de ‘Week van de Eenzaamheid’

Zoals u wellicht in de media hebt gelezen, organiseert SMWO op 22 september een “Rondje Schouwen-Duiveland” voor mensen die weinig contacten hebben en thuiswonend zijn (dus niet in een verpleeeghuis of verzorgingshuis). Gedurende een ochtend of een middag gaan vrijwilligers met eigen auto met de deelnemers op pad om volgens een routesuggestie (waar dus ook wat vanaf geweken kan worden) mooie plaatsen te bezoeken en bv. plaatsen “van vroeger”. Halverwege is een koffiestop bij de Heerenkeet. Reiskosten worden vergoed tot een max. aantal km. Verdere informatie vindt u onder persbericht.
Mocht u mensen uit uw omgeving kennen die dit leuk zouden vinden en tot de doelgroep behoren, dan kunt u, in overleg, diegene aanmelden via de site www.smwosd.nl. Ook vrijwilligers kunnen zich aanmelden. De inschrijving sluit 10 september (vol=vol). We hopen dat we mensen die misschien weinig uitstapjes meer maken, wat van ons mooie eiland kunnen laten zien en dat zij een gezellige ochtend/middag hebben.
Hartelijk bedankt voor de medewerking en we hopen op een gezellige en mooie dag met elkaar!

Persbericht ‘Rondje Schouwen-Duiveland’

Eind september 2016 wordt landelijk aandacht besteed aan de problemen rondom eenzaamheid tijdens de Week van de Eenzaamheid. In Nederland voelt meer dan een miljoen mensen zich sterk eenzaam. Door vergrijzing, ontkerkelijking en individualisering krijgen zij het gevoel “er niet meer bij te horen”.Minder contacten leiden er vaak toe, dat je wereldje letterlijk en figuurlijk kleiner wordt. Ook gezondheidsproblemen kunnen een gevolg zijn van een gevoel van eenzaamheid.SMWO organiseert op 22 september een “Rondje Schouwen-Duiveland”: een autoritje over ons mooie eiland met een gezellige koffiestop in de Heerenkeet in Kerkwerve, waar de deelnemers en vrijwilligers samen komen voor een kopje koffie/thee en wat lekkers. Bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen, weinig contacten hebben en die het leuk vinden om een ochtend of middag op stap te gaan. De route wordt gereden door vrijwilligers en voert langs leuke en markante plaatsen op Schouwen-Duiveland. Er kan gekozen worden voor de ochtend (van ± 9.15- 12.30 uur) of de middag ( van ± 13.15- 16.30 uur). Lijkt het u leuk om hieraan deel te nemen, meldt u zich dan aan via onze site: www.smwosd.nl onder het thema leefbaarheid. Dit kan eventueel ook telefonisch: 0111- 453 444. Het kan ook zijn, dat u iemand kent in uw woonomgeving die weinig contacten heeft. U kunt dan diegene vragen of hij/zij het leuk vindt om op 22 september mee te gaan. Het is wel belangrijk dit te bespreken, anders staan we misschien voor een gesloten deur. U kunt dan vervolgens (samen) de aanmelding doen.

Aanmelden kan tot 10 september. Vol=vol.

Voor deze activiteit hebben we ook vrijwilligers nodig die met hun auto een ochtend of middag (of beide dagdelen) op pad willen gaan aan de hand van een door ons verstrekt routevoorstel. De vrijwilliger ontvangt hiervoor een reiskostenvergoeding. Vrijwilligers kunnen zich opgeven via de site www.smwosd.nl onder het thema leefbaarheid.

Voor verdere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met SMWO, Sandra Engel, tel. 0111 – 453 444.

 

Bootje geplaatst op het strandje!

Hoe leuk is dat! Het bootje is gesponsord door Sailmakers Ullman Sails, en geplaatst door Sven Vermeijden. Hartelijk bedankt voor de vrijwillige bijdrage! Het strandje wordt steeds gezelliger….

image
image
image
image
image
image

 

Oproep ‘Wat doe jij Buiten’?

De gemeente wil van zoveel mogelijk kinderen, jongeren en ouders horen wat zij van de speelruimten op Schouwen-Duiveland vinden. U kunt uw mening digitaal geven door een enquête in te vullen. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in het speelruimtebeleidsplan dat de gemeente gaat schrijven.
https://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Nieuws/Nieuwsberichten/2016/Denk_digitaal_mee_over_de_speelplekken_op_Schouwen_Duiveland

Poster enquete kinderen sd

 

Verdiepingsworkshop Fondsenwerving

Twee leden van de Stadsraad hebben deelgenomen aan de Verdiepingsworkshop Fondsenwerving.

Geld vragen bij een fonds is niet iets wat je zomaar even doet. Zeker niet als je er niet dagelijks mee bezig bent. Het is veel werk en er komt behoorlijk wat bij kijken. Bij zo’n aanvraag krijg je bijvoorbeeld te maken met doel, doelgroepen, begroting en dekkingsplan. Dit kost veel minder tijd als je goed voorbereid bent. In deze workshop doorlopen we de belangrijkste onderwerpen en thema’s die bij fondsenwerving aan bod komen:
1. financiering van het project (welke financieringsbronnen zijn er)
2. korte samenvatting van het project
3. projectplan
4. begroting en dekkingsplan
5. evaluatie

Achterstallig onderhoud groenvoorziening

Er zijn door meerdere bewoners klachten gemeld bij de Stadsraad omtrent het onkruid en het maai beleid. Wij hebben dit gemeld bij de servicelijn en hebben inmiddels contact gehad met het uitvoeringsbedrijf.  Wij kunnen jullie mededelen dat door het uitvoeringsbedrijf is toegezegd half juli alles gemaaid en onkruid vrij te hebben. De prioriteit wordt nu gegeven rondom de oude haven, Haven Noordzijde, Markt, dwarskade en de Haven Zuidzijde i.v.m. de Brouwse dag, de rest wordt na de Brouwse dag weggewerkt. Wij hopen op jullie begrip!

Dragende vierde kern voor Brouwershaven?

Heel goed nieuws voor de stadsraad als dit wordt doorgezet voor Brouwershaven! De raad wil een vierde dragende kern in het noorden, goed voor alle inwoners en omwonende, bezoekers en ondernemers van Brouwershaven. De naam wordt niet genoemd, maar hiermee wordt hoogstwaarschijnlijk Brouwershaven bedoeld! Lees hier het volledige artikel. 

Uitnodiging Economie en Jeugd Debat op 21 juni

image001

50 jaar brug & dam, wat gaat ons dat brengen?

UITNODIGING
ECONOMISCH DEBAT MET GEDEPUTEERDE JO-ANNES DE BAT.

Uitnodiging om met elkaar een brug te slaan tussen jeugd en economie op Schouwen-Duiveland.

Wat is er nodig om een gezonde economie in stand te houden?
Wat moeten we jeugd bieden op ons eiland om hier te kunnen wonen en of werken? Verbreding N59 ? Onderwijs? Woon/werk reistijd.

Dit zijn een paar van de vragen die deze avond ter tafel komen.
Aan Tafel !! met een enthousiaste ondernemers/inwoners van diverse leeftijden en vanuit diverse achtergronden van ons eiland.
Onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat.
Ook voor het publiek is er ruimte mee te doen in de discussie.

Komt u mee praten, wij zorgen voor de koffie met bolus!

We zien u graag de 21 juni, Team CDA-SD
Daniël Joppe – Marleen van Kooten – José Schikker-Hoekman
Jan Bij de Vaate – JaapJan Op’t Hof – Marieke Braber-Schot
WIE AAN TAFEL
Wethouder van den Berg
Zeelandia
Ondernemerskring Schouwen-Duiveland
Jong OVRenesse
Your Surprise
Gebr. Op ’t Hof
Tuin & Landbouw
e.a.
WANNEER Dinsdag 21 juni
Aanvang 20.15 uur
Waar
Korte Moermondsweg 5 – Renesse Vakantiepark Zonnedorp
www.cda-sd.nl
info@cda-sd.nl

Afscheid wethouder de heer Verseput

logo
Na 10 jaar legt wethouder de heer A.M. Verseput zijn ambt als wethouder namens de VVD van Schouwen Duiveland neer. De stadsraad was aanwezig bij het afscheid van wethouder de heer A.M. Verseput. De wethouder heeft m.n. een waterbemonstering voor het strandje in gang gezet en gefinancierd.

Open Monumentendag 10 september 2016

OMD

Zoals u weet wordt elk jaar de tweede zaterdag van september de Open Monumentendag gehouden. De werkgroep Open Monumentendag willen graag andere kernen betrekken om een eiland brede promotie te bewerkstelligen. De suggestie is om elk jaar een kern te kiezen en extra in de aandacht te zetten. De werkgroep kiest voor Brouwershaven, naast de Rijksmonumenten is het ook goed om meer particulieren te betrekken bij de Open Monumentendag. Meegenomen wordt het Brouws museum, de Jacob Cats wandeling met gids en het oude stadhuis in Brouwershaven. Het landelijke thema voor Open Monumentendag is dit jaar ‘Iconen en Symbolen’. Een zeer passend thema; want juist in, aan en op monumenten wemelt het van de iconen en symbolen. Gevelstenen, beeldhouwwerk, reliëfs en ga zo maar door. En vaak hebben monumenten ook zelf een iconische waarde of symbolische betekenis; ze getuigen van religiositeit, van macht of een bepaalde periode in de geschiedenis.

Mariniers in opleiding

De mariniers komen van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 juli in Brouwershaven voor een oefening. In 2014 gebeurde dat ook al eens en dat is het Mariniers Opleidingscentrum goed bevallen. Klik hier voor meer informatie.

Hartveilig Wonen

Naamloos

Hartveilig Wonen is een landelijk project voor georganiseerde burenhulp, een alarmeringssysteem waarbij getrainde vrijwilligers (burenhulpverleners) worden opgeroepen om iemand met de dichtstbijzijnde AED te reanimeren, in afwachting van de ambulance. Klik hier voor meer informatie.

Bericht van de gemeente over BuurtWhatsApp

BuurtWhatsAppMomenteel zien politie en gemeente een toename van het aantal BuurtWhatsApp groepen in onze gemeente. Beide partijen zijn erg positief en enthousiast over het feit dat dit initiatief genomen wordt. Politie en gemeente willen daarin, geheel vrijblijvend naar de behoefte van de groep, in ondersteunen.

Wat bieden wij?
• Een Whatsapp groep voor alle beheerders
• Een uniforme handleiding
• Brievenbus stickers
• Waarschuwingsborden

Het aantal stickers en borden zal in overleg geleverd worden.

De bij politie en gemeente bekende groepen zijn hier al over benaderd. Op de gemeentelijke website wordt volgende week een kaart gepubliceerd waarop burgers kunnen zien of er een Buurt-Whatsapp bestaat in eigen buurt en uw e-mailadres om zich bij aan te melden. Wanneer er nog geen groep actief is wordt de burger doorverwezen naar de gemeente via: BuurtWhatsApp@schouwen-duiveland.nl.