Stadsvisie Brouwershaven

25 april 2018 - Infoavond Stadsvisie 


De Stadsraad heeft de vaststelling en het vervolg van de Stadsvisie Brouwershaven met trots gepresenteerd. De vaststelling is volgens het BOB-vergadermodel, BOB staat voor Beeldvorming Oordeelsvorming en Besluitvorming vastgesteld. Het was een volle zaal en gemoedelijke zeer gezellige sfeer!

Onderstaand de presentatie, uitvoeringsprogramma en onderzoek herbestemming St. Nicolaaskerk om in te zien.

Presentatie Infoavond Stadsvisie 25-04-2018.pdf
Uitvoeringsprogramma Stadsvisie Brouwershaven.pdf
St Nicolaaskerk Brouwershaven.pdf

 

 


 

IMG_6466

Op donderdag 6 juli 2017 heeft de Stadsraad in het Tonnenmagazijn, de Stadsvisie Brouwershaven 2017 aangeboden aan Wethouder Jacqueline van Burg.

De Stadsvisie en het werkboek is hier te downloaden.


 

12 april 2017 Stadsvisie Brouwershaven - tussenstand
Uitnodiging 12 april - p1Uitnodiging 12 april - p2

Op 12 april 2017 heeft de Stadsraad Brouwershaven samen met Brouwse ondernemers en inwoners, ondersteund door landschapsarchitect Pieter van Loon van Buro Hollandschap, in een volgepakt Tonnenmagazijn de eerste concepten van de Stadsvisie Brouwershaven gepresenteerd. Er waren positieve en kritische reacties, maar de sfeer was goed en constructief. Tijdens de jaarvergadering van november 2016 was de aftrap gegeven voor het opstellen van een Stadsvisie onder eigen regie. De gemeenteraad heeft dit proces in maart van dit jaar geborgd door het aannemen van een amendement en het beschikbaar stellen van een budget van EUR 70.000.

De uitnodiging voor de openbare avond bestond uit de overall ‘kansenkaart’ aangevuld met een agenda voor de avond. Alle huishoudens en bedrijven hebben deze kansenkaart in de  brievenbus ontvangen. De ideeën en contouren van de concept Stadsvisie zijn samengevat in ‘kansenkaarten’. Deze zijn door Buro Hollandschap gemaakt. Er is daarbij telkens gekeken naar de uitgangspunten uit de Startnotitie voor het opstellen van de Stadsvisie: het verbeteren van de leefomgeving, wonen en werken en aantrekkelijk zijn en blijven voor toeristen. Uiteraard met de bedoeling om de toekomstige leefbaarheid van Brouwershaven te borgen. Het is al op vele plaatsen gebleken dat het revitaliseren van de buitenruimte, de woonomgeving, leidt tot revitalisering van de samenleving en leidt tot particuliere initiatieven.

De inhoud van de concept Stadsvisie is voortgekomen uit de zogenaamde Stadsvisieateliers. Die zijn direct na de jaarvergadering in december gestart. In tweewekelijkse bijeenkomsten hebben ondernemers, inwoners, leden van de Stadsraad en landschapsarchitect Pieter van Loon gekeken naar huidige en toekomstige mogelijkheden voor Brouwershaven, voor zowel het buitengebied als voor de woon- en leefkern. Daarbij zijn tijdens e openbare avond van 12 april jl. de volgende visieonderdelen gepresenteerd:

 1. Brouwershaven van toen naar nu:
  • Vestingstructuur, buitenplaatsen en hoogtekaart (o.a. landschappelijke kenmerken)
  • Water en Ontsluiting
  • Stedenbouwkundig en groen
  • Van analyse naar kansen
 2. Infrastructuur, Groen, Water en Parken
 3. Haven en Nautisch Kwartier
 4. Markt en Cultuur

Op de avond zijn de kansen voor Brouwershaven toegelicht door verschillende leden van het Stadsvisieatelier en door Pieter van Loon, die ook het algemene analyseverhaal voor zijn rekening nam. Na de pauze is de zaal opgedeeld in vier hoeken waar de voorgaande onderwerpen vanuit de kansenkaarten verder inhoudelijk zijn besproken en waar belangstellenden hun reactie konden geven, zich konden uitspreken over de verschillende keuzes, of aanvullingen konden geven op de visieplannen. Hiervan is door veel mensen gebruikgemaakt. De leden van het Stadsvisieatelier hebben alle op- en aanmerkingen bijgehouden en die zullen nu worden verwerkt in de definitieve Stadsvisie. Deze zal in mei verder vorm krijgen en dan in juni eerste aan het college van B&W en daarna aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Presentatie Stadsvisie Brouwershaven - 12 april 2017.pdf


 

30.11.2016
Stad – Haven - Buitenplaatsen

In 2013 heeft de Stadsraad een visie voor de toekomst gepresenteerd aan de Gemeente Schouwen-Duiveland onder de titel “Tijd voor de Toekomst” waarbij veel elementen zijn benoemd die nog steeds actueel zijn. Geconstateerd kan worden dat er nog onvoldoende is uitgevoerd van de gewenste acties.

Geheel in lijn met de door de overheid gewenste Participatie-samenleving en de eigen notitie van de Gemeente “Tij voor de Toekomst” heeft de Stadsraad onlangs besloten haar eigen verantwoordelijkheid nadrukkelijk te nemen om te komen tot een concretere visie met daaraan gekoppeld een plan van aanpak voor de komende jaren.
Daarin zullen ‘verlanglijstjes’ worden opgenomen die op korte termijn worden gerealiseerd en uiteraard ook wensen voor de nabije toekomst.

Daarbij is ondersteuning vanuit de Gemeente in allerlei aspecten onontbeerlijk en noodzakelijk zowel bestuurlijk, politiek als ambtelijk.

Frisse start

Omdat onvoldoende uitvoering is gegeven aan de wensen uit 2013 van de Stadsraad bestaat er op dit moment weinig vertrouwen dat er in Brouwershaven werkelijk ‘iets’ wordt gedaan of gaat gebeuren.

Dat gevoel moet veranderen en dat kan !!!

Brouwershaven is de 2e ‘stad’ op het eiland Schouwen-Duiveland en ook de enige plaats die de
naam ‘haven’ draagt !

Vanuit de historische en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad en de relatie met het water willen we in kaart brengen welke acties en ingrepen wenselijk en noodzakelijk zijn om deze ‘cadeaus’ voor vooral eigen bewoners maar ook voor bezoekers ‘zichtbaar’ en ‘voelbaar’ te maken.

Het is al op vele plaatsen gebleken dat het revitaliseren van de buitenruimte, de woonomgeving, leidt tot revitalisering van de samenleving, wat weer leidt tot particuliere initiatieven. Dat gebeurt op velerlei terrein, zowel materieel (investeringen) als immaterieel (leefbaarheid en sociale cohesie).

Om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen visie voor de korte en langere termijn is het de bedoeling er zoveel mogelijk bewoners bij te betrekken.

Middels werkateliers en excursies denken we bewoners te kunnen interesseren om op voor hen belangrijke onderwerpen te kunnen participeren. Professionals, onder regie van de Stadsraad, zullen daarbij behulpzaam zijn om voorstellen en verlangens realistisch en zichtbaar te maken. Ook de Gemeente zal gevraagd worden de nodige input en ondersteuning te leveren.

In maart/april 2017 zullen we weer een openbare vergadering houden waarin de resultaten zullen worden gemeld en besproken. In mei/juni 2017 zullen we dan onze nieuwe Stadsvisie kunnen presenteren.

Doe mee en maak Brouwershaven ’t mooiste stadje aan de Grevelingen !!!


 

Reacties zijn gesloten.