Startnotitie Stadsvisie Brouwershaven 2017

31.10.2016

Vooraf

In 2013 heeft de Stadsraad een visie voor de toekomst gepresenteerd, “Tijd voor de toekomst”, waarbij veel elementen zijn benoemd die nog steeds actueel zijn.

De visie bestreek een breeds scala aan aandachtspunten waar noodzakelijk actie op zou moeten worden ondernomen, er toen nog vanuit gaande dat die vanuit de Gemeente zouden worden geïnitieerd.

Geconstateerd kan worden dat er nog onvoldoende inhoud is gegeven aan de gewenste acties.

Geheel in lijn van de door de overheid gewenste Participatie-samenleving en de eigen notitie van de Gemeente Schouwen-Duiveland, “Tij voor de Toekomst”, heeft de Stadsraad besloten haar eigen verantwoordelijkheid nadrukkelijk te nemen om te komen tot een concretere visie met daaraan gekoppeld een plan van aanpak voor de komende jaren. Daarin zullen verlanglijstjes worden opgenomen die op korte termijn kunnen worden vervuld en uiteraard ook wensen voor de langere termijn.

Daarbij is ondersteuning vanuit de Gemeente in allerlei aspecten onontbeerlijk en noodzakelijk, zowel bestuurlijk, politiek als ambtelijk.

Deze participatie vanuit de bevolking past eveneens bij de gewenste processen genoemd in de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 operationeel moet zijn.

Frisse start

Omdat sinds het uitkomen van de visie “Tijd voor de Toekomst” onvoldoende uitvoering is gegeven aan de wensen die daarin zijn verwoord, bestaat er weinig vertrouwen dat er werkelijk in Brouwershaven ‘iets’ wordt gedaan of gaat gebeuren.

Dat gevoel moet veranderen en dat kan !

Het verbeteren van de omgeving waarin de bewoners van onze stad leven, wonen en werken en waar veel toeristen graag naartoe komen is daarvoor cruciaal.

De stad, het stadje Brouwershaven, heeft heel veel kleinschalige historische kwaliteit, die helaas maar beperkt zichtbaar is.

Wij gaan proberen met duidelijk omschreven voorstellen daarin verandering aan te brengen.
Het is al op veel plaatsen gebleken dat het revitaliseren van de buitenruimte, de woonomgeving, leidt tot revitalisering van de samenleving, wat weer leidt tot particuliere initiatieven.
Dat gebeurt op velerlei terrein, zowel materieel (investeringen) als immaterieel (leefbaarheid en sociale cohesie).

Werkwijze

De Stadsraad wenst en neemt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het besluitvormingsproces over de Stadsvisie 2017.

Om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen visie voor de korte en langere termijn is het de bedoeling zoveel mogelijk bewoners erbij te betrekken (actief burgerschap en burgerkracht).

De Stadsraad heeft al regulier overleg met de binnen de stad aanwezige verenigingen, maar wil ook individuele bewoners proberen te enthousiasmeren.

Middels werkateliers en excursies denken we bewoners te kunnen interesseren om bij voor hen belangrijke onderwerpen te kunnen participeren.

Professionals, onder regie van de Stadsraad, zullen daarbij behulpzaam zijn om voorstellen en verlangens realistisch en zichtbaar te maken.

Ook de Gemeente zal middels het ambtelijk apparaat gevraagd worden de nodige input en ondersteuning te leveren.

Daartoe zal gestructureerd overleg met de verschillende geledingen worden gevoerd om tot weloverwogen keuzes te kunnen komen.

Thema’s:
• Stad
• Haven
• Buitenplaatsen

Brouwershaven is de 2e stad op het eiland Schouwen-Duiveland, de enige plaats die de naam ‘haven’ draagt.

Vanuit de historische en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad en de relatie met het water willen wij in kaart gaan brengen welke acties en ingrepen wenselijk en noodzakelijk zijn om deze ‘cadeaus’ voor vooral eigen bewoners evenals bezoekers ‘zichtbaar’ en ‘voelbaar’ te maken.

Omdat we van mening zijn dat het revitaliseren van onze stad niet kan zonder zorgvuldig te hebben gekeken naar de buitengebieden en voormalige buitenplaatsen, zullen we daar in de uitwerking van onze visie ook plaats voor inruimen.

We zullen het initiatief nemen om onze omliggende dorpsraden te benaderen om met hen af te stemmen en waar mogelijk, wenselijk of noodzakelijk samen op te trekken.

Inventarisatie

Wij zijn begonnen met het verzamelen van relevante onderleggers en beschikbare informatie vanaf het verleden tot nu.

‘Wie het heden beoordeelt, moet over voldoende verleden beschikken’ (citaat Wim de Bie) en:

‘Wie maar een boekje heeft gelezen, dat pleegt een wijsneus mens te wezen’ (citaat van onze stadgenoot Jacob Cats)

Vooral het gesprek met onze onvolprezen Gemeente archivaris Huib Uil heeft ons de nodige handvatten opgeleverd om onze stad beter te begrijpen en de kansen te ontdekken: ‘Van Brouwershaven kun je van buitenaf niet zien hoe mooi het eigenlijk is….’

Vrij vertaald: ‘Je moet eerst het hoekie om, om te zien hoe mooi ze is……..’

Ook gesprekken met betrokken eilandbewoners en mede-stedelingen hebben voldoende informatie opgeleverd om mee te nemen in de uit te werken stadsvisie.

Ondersteund door het Adviesburo voor Stad- en Landschapsarchitectuur Hollandschap is de Stadsraad ter voorbereiding op de te maken ‘verlanglijst’ op excursie geweest om voor vergelijkbare situaties in de openbare ruimte als in Brouwershaven te laten zien hoe daar vanuit professie naar wordt gekeken en waarom welke keuzes kunnen worden gemaakt.

Op de openbare jaarvergadering van de Stadsraad op 30 november 2016 zullen we onze eerste ervaringen met de bewoners delen en een start maken met de invulling van de verlanglijstjes zoals onder ‘werkwijze’ omschreven, die uiteindelijk het werkdocument Stadsvisie 2017 zal worden.

Gelet op ervaringen uit het verleden zullen we trachten een visie te maken die voldoende flexibiliteit heeft om in voorkomende niet voorziene ontwikkelingen zonder veel problemen te kunnen inpassen.

Stappenplan/Plan van Aanpak

• 30 november 2016 jaarvergadering Stadsraad Brouwershaven
• December 2016-februari 2017 verzamelen (beeld-)materiaal via participatie
• Maart 2017 samenvatten en sorteren materiaal
• April 2017 concept Stadsvisie, bespreken in openbare vergadering
• Mei-juni 2017 presentatie Stadsvisie

Budgetten

Voor het maken van de Stadsvisie is professionele ondersteuning noodzakelijk.

Wij hebben nog geen offertes opgevraagd en weten ook op dit moment nog niet exact wanneer we welke ondersteuning nodig hebben en stellen voor daarover passende afspraken met de Gemeente te maken.

Wel is duidelijk dat voor de 1e fase van het stappenplan een budget voor communicatie, drukwerk en bureau Hollandschap noodzakelijk zal zijn.

Alle werkzaamheden tot de start van het proces zijn zonder kosten geschied.

Wij gaan ervan uit dat de kosten van de ambtelijke organisatie bij de Gemeente worden 'opgelost'.

bwh-1594_prs01-00_2016-11-30_presentatie-stadsraad_1-historie
bwh-1594_prs01-00_2016-11-30_presentatie-stadsraad_2-beeldinventarisatie

Reacties zijn gesloten.